แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

วจนพิธีกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
วจนพิธีกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

        วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ เวลา 10.20-10.40 น. บริเวณอาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top