แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

    วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.20-10.40 น. ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการเวทีทรรศนะ เรื่อง สื่อออนไลน์กับงานแพร่ธรรม จัดขึ้นบริเวณอาคารเรียน ชั้น 1 วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีวิทยากรเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องดังกล่าว คือ นายพรรสรร สิงห์ชัย และ นายณัฐพงษ์ พรหมทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา  ชั้นปีที่ 2 และดำเนินรายการโดย นายศรัณย์  รตะสุขารมย์ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top