แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ผู้สมัครบวช ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครบวช ประจำปีการศึกษา 2564

             วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานใน พิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรใหญ่ชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 ท่าน ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม เป็นการภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้


         1. บร.ยอแซฟ นพดล ไชยเจริญ จันทบุรี
         2. บร.ยอห์น บัปติสต์ วีระชัย แซ่ซี นครสวรรค์
         3. บร.นิโคลาส วีรภัทร คูหาจิต นครสวรรค์
         4. บร.ยอห์น ธีระชัย แสนโสม อุบลราชธานี
         5. บร.ฟรังซิสโก เชาวน์ ประทุมปี นครราชสีมา

              ขอคำภาวนาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน เพื่อบราเดอร์ทั้ง 5 ท่าน จะได้ดำเนินชีวิตบนหนทางกระแสเรียกของการเป็น "ผู้รับใช้พระเจ้าและพี่น้องคริสตชน" อย่างดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าจนตลอดชีวิต

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top