schead02

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยปีการศึกษา 2551

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 9.00-12.30 น. สำนักงานบริหาร ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำโครงการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2551 โดยเชิญ ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มเติมหลังตรวจแบบ Online

 

   
   
 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top