schead02

พิธีเปิดห้องสารสนเทศเทววิทยาจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ภาคเรียนที่ 1/2559

พิธีเปิดห้องสารสนเทศเทววิทยาจริยธรรม  และกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ภาคเรียนที่ 1/2559
    วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30-11.00 น. แผนกหอสมุด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดพิธีเปิดห้องสารสนเทศเทววิทยาจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  และเพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับบุคคลที่สนใจด้านเทววิทยา และเทววิทยาจริธรรม

 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ภาคการเรียนที่ 1/2559 โดยมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสถาบันแสงธรรมและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการหอสมุด ดังนี้

รางวัลผู้ใช้บริการยืมคืนมากที่สุด
    1. นายกฤษฎี วัฒนกุลไพศาล  (สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปี 4)
    2. นายชาญชัย ประทุมปี   (สาขาวิชาเทววิทยาและเทววิทยาจริยธรรม ปี 2)
    3. นายชลิต อนันต์วิไล  (สาขาวิชาคริสตศาสนาศึกษา ปี 4)
รางวัลผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด
    1. นายพิชัย ลักษมีวรานน  (สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปี 2)
    2. นายนนท์ชัย สุวรรณ (สาขาวิชาเทววิทยาและเทววิทยาจริยธรรม ปี 2)
    3. นางสาวกาญจน์ แสงไกร  (สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 3)
รางวัลผู้เข้าใช้บริการมารยาทดีเด่น
    1. นางสาวสโรศิณีย์ เบรัตนกุล  (สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 4)
    2. นายสุมุนี คง  (สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ปี 4)
    โดยบรรยากาศภายในงานครั้งนี้มีการแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อแทนคำขอบคุณที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางหอสมุดขอขอบพระคุณบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน และขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top