แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญวันแม่

กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญวันแม่
กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญวันแม่

        แผนกหอสมุด  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญวันแม่หัวข้อ "แม่คือ...พระผู้ให้" เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกอันดีงามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1.นายบุญชู  คงกิตติเกษม         นักศึกษาสาขาคริสตศาสนาศึกษา ปี 1
2.นายเสฏฐวุฒิ  คำบัว              นักศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนา ปี 1
3.นางสาวธัญรัตน์  ลำแพนไพรี   นักศึกษาสาขาคริสตศาสนาศึกษา ปี 4

รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1.นายพิชัย  ลักษมีวรานนท์     นักศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนา ปี 4

***และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับรางวัลทุกคน***

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top