แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา
       เมื่อวันพุธที่  28 กุมภาพันธ์  2561 แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ระดับปริญญาตรีและสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ระดับปริญญาโท  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบในปีการศึกษา 2560   โดย บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกุล  อธิการสถาบัน/คณบดีคณะศาสศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ ห้องโสต 1 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top