แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
     เมื่อวันอังคารที่  6  มีนาคม 2561 แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ชั้นปีที่ 4  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบใน ปีการศึกษา2560   โดย บาทหลวง ผศ. ดร. ชาติชาย  พงษ์ศิริ   อธิการบดี/คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ   เรื่อง   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ  ห้องโสต 1 อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top