แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชุมฝ่ายวิชาการ

ประชุมฝ่ายวิชาการ
ประชุมฝ่ายวิชาการ

         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ประธานฝ่ายฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งสรุปเรื่องเสนอเพื่อทราบที่สำคัญๆ ดังนี้


1. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
         1.1 คณะมนุษยศาสตร์ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
         1.2 คณะศาสนศาสตร์ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

2. ขออนุมัติการจบการศึกษา สาขาคริสตศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน

3. ตามแผนพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาสอนจำนวน 5 ท่าน ได้แก่
     1.บาทหลวง วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
    2. บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา​เทววิทยาพระศาสนจักร
    3. บาทหลวงทัศนุ หัตถการกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา​ พระคัมภีร์
    4. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคาทอลิก
    5. บาทหลวงนุพันธ์ ทัศมาลี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยา การอภิบาลเยาวชนและการสอนคริสตศาสนธรรม

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2562 สรุปผลภาพรวมของวิทยาลัยแสงธรรม ค่าเฉลี่ย 4.46 ระดับ ดี

5. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ณ วันที่ 27 พ.ค.2563)
    5.1 ปรัชญาและศาสนาจำนวน 35 คน
    5.2 คริสตสนศึกษาจำนวน 7 คน
    5.3 เทววิทยาจำนวน 17 คน
    5.4 สมทบจำนวน 2 คน
    รวม    61 คน

6.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
    6.1 จัดทำวรสารแสงธรรมปริทัศน์หัวข้อเรื่อง “ความหวัง” หัวข้อต่อไปในฉบับหน้าชื่อ “พระวาจาของพระเจ้า”
    6.2 ผลิตสื่อวีดีทัศน์ สำหรับรายการ i-light เรื่องทูตสวรรค์ในมุมมองของพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการสู่สาธารณชน
    6.3 จัดทำ e-book วรสารแสงธรรมปริทัศน์จำนวน 15 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534

7. ห้องสมุด  กำลังจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล

8. ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำวิจัยหัวข้อ คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาของสถาบัน ขณะนี้กำลังเตรียมบทความเพื่อเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการต่อไป

9. สาขาคริสตศาสนศึกษา เสนอให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาร่วมเรียนในรายวิชาที่สนใจร่วมกับนักศึกษาภาคปรกติ โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ และกำหนดระเบียบการเพื่อให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและให้บริการทางวิชาการแก่คริสตชนและบุคคลทั่วไป

10. เรื่องการรักษาความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการและคำประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเคร่งครัด


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top