ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิมพ์

 งานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

            วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา" ณ หอประชุม Lux Mundi  โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัย ที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ ดังนี้

1) บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
2) บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3) บาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล

โดยมีคณาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน นักศึกษา 208 คน รวม 230 คน เข้าร่วมฯ ในครั้งนี้

2020_3july01.jpg 2020_3july02.jpg 2020_3july03.jpg

2020_3july04.jpg 2020_3july05.jpg 2020_3july06.jpg

2020_3july07.jpg