แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

          วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน คือ ดร.ดรุณี ชูประยูร จากมหาวิทยาลัยเกริก, ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และดร.ปิยะดา วรรธนะสาร อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอขอบคุณ ขอพระเจ้าอำนวยพระพรและตอบแทนในน้ำใจดีนี้ตลอดไป

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top