การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

พิมพ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

          วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน คือ ดร.ดรุณี ชูประยูร จากมหาวิทยาลัยเกริก, ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และดร.ปิยะดา วรรธนะสาร อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอขอบคุณ ขอพระเจ้าอำนวยพระพรและตอบแทนในน้ำใจดีนี้ตลอดไป

2020_23sep01.jpg 2020_23sep02.jpg 2020_23sep03.jpg

2020_23sep04.jpg 2020_23sep05.jpg 2020_23sep06.jpg

2020_23sep07.jpg 2020_23sep08.jpg 2020_23sep09.jpg

2020_23sep10.jpg 2020_23sep11.jpg 2020_23sep12.jpg