แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฝึกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรม

 

ฝึกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรม ฝึกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรม
       เมื่อวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2552 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการฝึกปฏิบัติด้านการสอนคำสอน ในชื่อ "โครงการฝึกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรม" (ฝป.171) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2552 เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้แก่บรรดานักศึกษาที่เตรียมตัวครูคำสอนและสามเณรที่กำลังเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์และนักบวช  จะสามารถทำงานอภิบาลด้านการสอนคำสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยบาทหลวงธรรมรัตน์  เรือนงาม  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้เชิญบาทหลวงวัชศิลป์  กฤษเจริญ และทีมงานจากศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้และแบ่งปันแนวทางการสอนคำสอนให้แก่นักศึกษา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top