แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าสาขาคริสตศาสนศึกษา

ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าสาขาคริสตศาสนศึกษาประชุมตัวแทนศิษย์เก่าสาขาคริสตศาสนศึกษา
รุ่นที่ 1 – 6 วิทยาลัยแสงธรรม

             คุณพ่อเจริญ  ว่องประชานุกูล  หัวหน้าสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษา อาจารย์ทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ และคุณครูสุดหทัย  นิยมธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ได้จัดการประชุมตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิชาเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีตัวแทนรุ่นต่างๆดังนี้
 รุ่น 1  คุณนงนุช  เจริญสุขใส และ คุณชโรธร  เจาฑาทิต
 รุ่น 2 คุณจารุณี   เตยพรหมทอง
 รุ่น 3 คุณสายรุ้ง  ศรีสงคราม
 รุ่น 4 คุณดมิศรา  ชุ้นกตัญญู
 รุ่น 5 คุณวิมล   คำชาลี
 รุ่น 6 คุณนิตยา  สิงห์สา

             ในการประชุมมีการปรึกษาในเรื่องการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าสาขาวิชาฯ เป็นพิเศษ โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นว่าควรจัดการฟื้นฟูจิตใจเปลี่ยนไปต่างสถานที่บ้าง ดังนั้นในปีการศึกษา 2553 จะมีโครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ เป็นการต่อเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามศิษย์เก่า แบ่งปันด้านชีวิตจิตและกำลังใจแก่กันและกัน อีกทั้งเป็นการพบปะกันและกันด้วย คือจะจัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เหมือนทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2553 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา (รายละเอียดจะแจ้งในโอกาสต่อไป) และเนื่องจากสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ส. 2543 –ปัจจุบัน (พ.ศ.2552) เป็นเวลา 10 ปี จึงขอให้ตัวแทนศิษย์เก่าได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเพื่อนๆในรุ่น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสาขาวิชาฯต่อไป

               ในโอกาสนี้ ทางสาขาวิชาฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้แก่บรรดาศิษย์เก่า เพื่อจัดเตรียมแผนงานสำหรับปีก่ารศึกษา 2553 และสามารถฟื้นฟูจิตใจร่วมกันได้ ขอขอบคุณ ตัวแทนศิษย์เก่าที่มาร่วมประชุม และเรามีนัดประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดยให้ตัวแทนรุ่นที่มาประชุมหาตัวแทนรุ่นเพิ่มขึ้นรุ่นละ 1 คน เพื่อเป็นกรรมการศิษย์เก่าต่อไป และขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรมที่ให้การสนับสนุนการประชุมฯในครั้งนี้เป็นอย่างดี


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top