แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“วันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม ของทุกปี) ”

 

สุขสันต์วันครูคำสอน  16 ธันวาคม 
“วันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม ของทุกปี) ”

       เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้สถาปนาบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และหนึ่งในเจ็ดของบุญราศี คือ ครูฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ ได้เป็นครูคำสอน  ดังนั้นพระศาสนจักรในประเทศไทยจึงประกาศให้ วันฉลองบุญราศีไทย 16 ธันวาคม  เป็นวันครู    คำสอนไทย ด้วย (อ่านประวัติบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอนได้ที่นี่)

      ในโอกาสวันครูคำสอนไทย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (อดีตหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2543-2552) ได้มอบสารวันครูคำสอนไทย ให้กับครูคำสอนทั่วประเทศดังนี้ (อ่านได้ที่นี่) 

       อนึ่ง ในโอกาสวันครูคำสอนไทย ทางสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ถือว่าเป็นวันฉลองสาขาวิชาฯ  ด้วย  เพราะว่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นครูคำสอนในอนาคต

      ดังนั้นในสาขาวิชาฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันครูคำสอนไทยด้วย ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2552   ดังนี้
          1. วันที่ 14-15 ธันวาคม 2552 จะมีการประชาสัมพันธ์วันครูคำสอนไทย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประวัติบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และเพื่อนมรณสักขีแห่งสองคอน โดยใช้แผ่นป้าย แผ่นพับ   เสียงตามสายในวิทยาลัย  และจัดนิทรรศการ   มีการภาวนาสำหรับครูคำสอน โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี จะนัดเวลาในการภาวนาในเวลาเดียวกัน 

          2. วันที่ 16 ธันวาคม 2552 จะมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และเพื่อนมรณสักขีแห่งสองคอน จากนิทรรศการและจากการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมตอบคำถาม และเลี้ยงอาหารว่างเล็กๆน้อยๆ

          3. วันที่ 17 ธันวาคม 2552 จะมีการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 5 โดยมีวจนพิธีกรรมวันครูคำสอน การเทศน์อบรม โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาฯ เป็นวิทยากร  และฟังการบรรยายเกี่ยวกับบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ทุ่มเทในการสอนคำสอนเช่นกัน โดยคุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ผู้จัดการสักการสถานบุญราศีนิโคลาส ฯ  และมีพิธีมิสซาฯ ฉลองวันครูคำสอนไทย ร่วมกันโดยคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาฯเป็นประธาน และรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันโอกาสวันครูคำสอนไทย (โอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารเที่ยงจากสัตบุรุษของวัดนักบุญเปโตรกลุ่มหนึ่ง โดยการติดต่อของคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนนักบุญเปโตร  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย) หลังพิธีมิสซาฯ มีการมอบของที่ระลึกโอกาสวันครูคำสอนไทย และจับรางวัล  วีซีดี Nativity และซีดีเพลงชุด “มหัศจรรย์วันคริสต์มาส” ด้วย

      ขอท่านบุญราศีฟิลิป สีฟอง วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับพระสงฆ์ นักบวช คณาจารย์ ครูคำสอนและนักศึกษาทุกท่าน

รายงานโดย...   อ.ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมบทภาวนาของครูคำสอนบทภาวนาของครูคำสอน
         ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงเรียกลูกให้มาร่วมพันธกิจของพระองค์ในฐานะครูคำสอนผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์   โปรดให้ลูกเป็นครูคำสอนที่เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา อาศัยพระจิตเจ้าและคำสอนของพระศาสนจักร  ให้รักและเอาใจใส่ผู้เรียนเสมอ มีความกระตือรือร้นในการสอน และให้ลูกสำนึกทุกครั้งที่สอนคำสอนว่าเป็นโอกาสแบ่งปันความรักที่ล้ำค่าของพระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า    พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน
ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง ช่วยวิงวอนเทอญ

(จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2009)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top