แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วันครูคำสอนไทยและอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 5

 

 

 

บุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ องค์อุปถัมภ์ของครูคำสอนไทย

 "สุขสันต์วันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคมของทุกปี) แด่ครูคำสอนทุกท่าน"

จากสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม   

 

 

 

 

วันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม ของทุกปี) และอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนฯ ครั้งที่ 5

รายงานข่าวโดย...อ.ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

ภาพข่าวโดย...นางสาวเบญญาภา กริ่งกาญจนา

               

เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้สถาปนาบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และหนึ่งในเจ็ดของบุญราศี คือ ครูฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ ได้เป็นครูคำสอน        ดังนั้นพระศาสนจักรในประเทศไทยจึงประกาศให้ วันฉลองบุญราศีไทย 16 ธันวาคม   เป็นวันครูคำสอนไทย ด้วย

ในโอกาสวันครูคำสอนไทย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (อดีตหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2543-2552) ได้มอบสารวันครูคำสอนไทย ให้กับครูคำสอนทั่วประเทศ

อนึ่ง ในโอกาสวันครูคำสอนไทย ทางสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ถือว่าเป็นวันฉลองสาขาวิชาฯ  ด้วย  เพราะว่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นครูคำสอนในอนาคต

ดังนั้นในสาขาวิชาฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันครูคำสอนไทยด้วย ในวันที่ 14-17ธันวาคม 2552   ดังนี้

1. วันที่ 14-15 ธันวาคม 2552 มีการประชาสัมพันธ์วันครูคำสอนไทย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประวัติบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และเพื่อนมรณสักขีแห่งสองคอน โดยใช้แผ่นป้าย แผ่นพับ   เสียงตามสายในวิทยาลัย  และจัดนิทรรศการ   มีการภาวนาสำหรับครูคำสอน โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี จะนัดเวลาในการภาวนาในเวลาเดียวกัน 

2. วันที่ 16 ธันวาคม 2552 มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และเพื่อนมรณสักขีแห่งสองคอน จากนิทรรศการและจากการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมตอบคำถาม และเลี้ยงอาหารว่างเล็กๆน้อยๆ

3. วันที่ 17 ธันวาคม 2552 มีการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 5 มีนักศึกษา 40 คน พระสงฆ์ 3 องค์ ซิสเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม และอาจารย์ 2 ท่าน ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมวันครู    คำสอนไทย  และเทศน์อบรมด้วยหัวข้อ การรำพึงกับไม้กางเขนของนักบุญอิกญาซิโอ โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาฯ เป็นวิทยากร  และฟังการบรรยายเกี่ยวกับ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ทุ่มเทในการสอนคำสอนเช่นกัน โดยคุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตาธิการสักการสถานบุญราศีนิโคลาส ฯ  และมีพิธีมิสซาฯ ฉลองวันครูคำสอนไทยโดยคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาฯเป็นประธาน และรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันโอกาสวันครูคำสอนไทย (อาหารเที่ยงได้รับการสนับสนุนและจัดเตรียมจากสัตบุรุษของวัดนักบุญเปโตรกลุ่มหนึ่ง โดยการติดต่อของคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนนักบุญเปโตรและคุณจันทร์เพ็ญ สุทธาธาร สมาชิกผู้อ่านพระคัมภีร์ของวัดนักบุญเปโตร   จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย) หลังพิธีมิสซาฯ มีการมอบของที่ระลึกโอกาสวันครูคำสอนไทย และจับรางวัล วีซีดี Nativity และซีดีเพลงชุด มหัศจรรย์วันคริสต์มาส ซึ่งพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ มอบให้นักศึกษาอย่างละ 10 แผ่น ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้

ขอท่านบุญราศีฟิลิป สีฟอง วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับพระสงฆ์ นักบวช คณาจารย์ ครูคำสอนและนักศึกษาทุกท่าน

 

บทภาวนาของครูคำสอน

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงเรียกลูกให้มาร่วมพันธกิจของพระองค์ในฐานะครูคำสอนผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์   โปรดให้ลูกเป็นครูคำสอนที่เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา อาศัยพระจิตเจ้าและคำสอนของพระศาสนจักร  ให้รักและเอาใจใส่ผู้เรียนเสมอ มีความกระตือรือร้นในการสอน และให้ลูกสำนึกทุกครั้งที่สอนคำสอนว่าเป็นโอกาสแบ่งปันความรักที่ล้ำค่าของพระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า    พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง ช่วยวิงวอนเทอญ

จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนครั้งที่ 5 ณ สักการสถานคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

 

          

    

         

    

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top