แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

สรุปโครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน

สรุปโครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2552 – 18 กุมภาพันธ์ 2553

ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน

 

รายงานข่าวโดย ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

ภาพข่าวโดย ซ.พิรุณพร เดชาเลิศ และสุดหทัย นิยมธรรม

 

คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมมือกับซ.พิรุณพร เดชาเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน จัดอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 – 18 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งหมด 7 ครั้ง ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรทั้งหมด 6 ครั้ง และคุณพ่อเจริญ  ว่องประชานุกูลเป็นวิทยากร 1 ครั้ง มีอาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ คุณครูสุดหทัย  นิยมธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ และคุณจิรวรรณ งอกเสมอ เลขานุการศูนย์อบรมฯ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

อนึ่งการจัดอบรมโครงการฯนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นการจัดอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา 2552 และโครงการฯนี้จะดำเนินต่อไปในปีการศึกษาหน้าด้วย

หัวข้อการอบรมในครั้งนี้คือ “จิตวิญญาณของครูคำสอน” โดยคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล เป็นผู้ให้การอบรม โดยเน้นว่า ชีวิตฝ่ายจิตสำหรับครูคำสอนมี 6 ประการคือ

1.       การเปิดรับพระเจ้า

2.       การเปิดสู่พระศาสนจักร

3.       การเปิดสู่โลก

4.       ชีวิตแห่งความจริงแท้ของชีวิต

5.       ความร้อนรนในงานธรรมทูต

6.       รักและศรัทธาต่อพระนางมารีย์

และให้เหตุผล 10 ประการที่เป็นครูคำสอน คือ

1.       ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามคำสั่งของพระเยซูเจ้า

2.       นำความเชื่อสู่ภาคปฏิบัติมากขึ้น

3.       การได้รับความรอด

4.       รับพละกำลังจากพระศาสนจักรในกระแสเรียกพิเศษนี้

5.       พบปะผู้คนมากมายและเป็นผู้หนึ่งในหมู่คณะที่ทำให้เติบโตในความเชื่อ

6.       ได้รับการสนับสนุนจากพระศาสนจักรในด้านข้อมูล

7.       นำข่าวสารของพระเจ้ามาถ่ายทอดต่อไป

8.       เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะคริสตชนที่ดีงาม

9.       นำคนอื่นมาพบความสุขแท้ (ชีวิตนิรันดร)

10.    การเจริญเติบโตในความเชื่อของตนเอง

ต่อจากนั้น คุณพ่อนำรำพึงและไตร่ตรองพระวรสาร มธ 28: 16  “บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้”

โดยการอ่านพระวรสารประกอบดนตรีเบาๆ ภาคบ่าย มีการสวดสายประคำร่วมกัน รับศีลอภัยบาป และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล เป็นประธาน

อย่างไรก็ดีนักศึกษาชั้นปี 1-4 ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมชีวิตจิตครูคำสอนอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากชั้นปีที่ 4 ต้อไปทำการฝึกสอนตามโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 จึงมี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้นที่เข้ารับการอบรมฯอย่างสม่ำเสมอจนจบโครงการฯ ดังนี้

 

 

ครั้งที่

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

หมายเหตุ

จำนวนเต็ม

มารับการอบรม

จำนวนเต็ม

มารับการอบรม

จำนวนเต็ม

มารับการอบรม

จำนวนเต็ม

มารับการอบรม

1

26

26

21

20

8

6

16

13

น.ศ. ปี 4ฝึกสอน         3 คน

2

26

25

21

20

8

6

16

11

3

26

16

17

13

8

5

16

11

4

22

20

17

16

8

6

13

1

น.ศ. ปี 4 ฝึกสอน 12 คน

5

22

17

17

9

8

6

13

1

6

22

16

17

7

8

4

13

1

7

21

14

16

12

8

6

13

1

 

ในโอกาสนี้ทางสาขาวิชาฯ จัดมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 70 ของการจัดอบรมคือตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป  จำนวน 37 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 58 คน คิดเป็นร้อยละ 63.79  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้รับการอบรมครบ 7 ครั้ง

1. นางสาวพรรณิภา ฤทธิ์มงคล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชั้นปี 4

2. ซิสเตอร์สมใจ ศรีมณี ภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ ชั้นปี 3

3. นางสาวจินตนา กิจแก้ว โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ชั้นปี 3

4. นายกฤษฎี วัฒนกุลไพศาล ศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย ชั้นปี 3

5. นายประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์คำสอน สังฆมณฑลจันทบุรี ชั้นปี 3

6. นางสาวสุพรรณิการ์ จุงใจ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ชั้นปี 2

7. นางสาวนันทพัฒน์ ธาราพืช สังฆมณฑลนครสวรรค์ ชั้นปี 2

8. นางสาวพัชราภรณ์ นันทการ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ชั้นปี 2  

9. นายอิทธิฤทธิ์ ว่องไว ศูนย์คริสตศาสนธรรมภาคอีสาน สองคอน ชั้นปี 2

10. นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่ลิ้ม ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชั้นปี 2

11. นางสาวยุพา ประยูรชาญ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ชั้นปี 2

12. นายเจริญ แซ่ว้า ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น ชั้นปี 1

13. นางสาวจามรี พงษ์ไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ชั้นปี 1

14. นางสาวเพ็ญจันทร์ ชงโคจรูญ คณะซิสเตอร์ลาซาล ชั้นปี 1

15. นางสาวมะลิ นิมิตคีรีมาศ คณะซิสเตอร์ลาซาล ชั้นปี 1

16. นายสมาบัติ เส็งเจริญ  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ชั้นปี 1

17. นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชั้นปี 1

18. นางสาวสุนิศา แป้นสุกล  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ชั้นปี 1

19. นางสาวไอลดา ชนวัฒน์  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ชั้นปี 1

20. นายฐปนนันท์ สัญญากรณ์ วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก ชั้นปี 1

 

ผู้เข้ารับการอบรมครบ 6 ครั้ง

ปีที่ 2

1. นายสารพัน       แคเซอ            คณะซาเลเซียน                                   

2. นางสาวเบญญาภา กริ่งกาญจนา   วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร กาญจนบุรี

3. นายพีรภัทร์      ประสูตร์แสงจันทร์  คณะเซนต์คาเบรียล

4. นายชาญณรงค์  บุญพราหมณ์   คณะเซนต์คาเบรียล

5. นายประจักษ์    บุญศรีทอง      คณะเซนต์คาเบรียล

ปีที่ 1

6. ซิสเตอร์นฤมล   ฐิติมโนกุล      ซิสเตอร์คณะเมตตาธรรมแห่งมิลาน

7. นางสาวกุลธิดา  อมรธีระกุล      คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

8. นางสาวยุวดี     คุ้มภัย             คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

9. นางสาวสุดารัตน์  วิหคไพรวัลย์  คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

10. นายคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล     คณะเซนต์คาเบรียล

11. นายธเนศ     เลิศวาจา           คณะเซนต์คาเบรียล

 

ผู้เข้ารับการอบรมครบ 5 ครั้ง

ปีที่ 2

1.     นายรชานนท์     อุดมสูงเนิน   คณะเซนต์คาเบรียล

2.       นายครรชิต     สีสาวรรณ     คณะเซนต์คาเบรียล

3.       นายนิราศ       จิตตอำไพ    คณะเซนต์คาเบรียล

4.       นายพิทยา      เตื่อยตา       คณะเซนต์คาเบรียล

ปีที่ 1

5.     นางสาวศศิธันว์   รังสรรค์ปณิธิ    ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

6.     นางสาวสาธิยา   ขจรบุญบำรุง    ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

ทางสาขาวิชาฯ   ขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม ที่สนับสนุนให้มีโครงการฯ นี้   ขอขอบคุณศูนย์อบรมคริสต ศาสนธรรม สามพราน ที่เอื้อเฟื้อด้านสถานที่ จัดเตรียมเอกสารและอาหาร แก่นักศึกษาทุกครั้งที่มีการอบรม และขอขอบคุณ ผู้ให้การอบรม (อธิการบ้าน) คณะนักบวชคณะต่างๆ ที่ให้เวลาและโอกาสกับบรรดาสามเณรและผู้ฝึกหัดมารับการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนร่วมกับนักศึกษาฆราวาสที่มาศึกษาในสาขาวิชาฯนี้เพื่อเสริมสร้างบทบาทของครูคำสอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของครูคำสอนอย่างแท้จริง พบกันใหม่ปีการศึกษา 2553 ขอขอบคุณ

      

     

      

      

      

        

  

                                                

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top