แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

ประเมินผลการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม คศ (491)

และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

ชั้นปีที่ 4 รุ่น 7 วิทยาลัยแสงธรรม

         สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน ฝึกสอนคริสตศาสนธรรม (คศ 491) ในโรงเรียนคาทอลิก 8 โรงเรียนคือ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 2 คนคือ นางสาวรุ่งเรือง อุตมา, นางสาวยุวันดา งิ้วสุข โรงเรียนกุหลาบวิทยา 2 คนคือ ภคินีรัญดา งามวงศ์, ภคินีจรัญญา เปาเล้ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 คน คือ นางสาวอรพินท์ ชมจินดา โรงเรียนนักบุญเปโตร 2 คนคือ ภคินีวันเพ็ญ เชื้อรัมย์, นางสาวณัฐวดี เจ่อเป๊าะ โรงเรียนอันนาลัย 2 คนคือ ภคินีอำไพ นัดดาศรี, ภคินีอำพร ศิริคชลักษณ์ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1 คนคือ นายพิศิษฐ์ ชมภูจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย 1 คนคือ นางสาวสุนันท์ เทพกรรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง 1 คนคือ ภคินีมัยตรี สุระเสียง

          อนึ่งการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 - 5 มีนาคม 2553 และทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีการประเมินผลการฝึกสอนฯเมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2553 โดยให้นักศึกษาแต่ละคนแบ่งปันการฝึกสอน และรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยง และสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 2552 (ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่) จากนั้นได้จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเชิญบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี, บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์ คณบดี และบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (ซึ่งท่านอยู่ร่วมในการประเมินผลการฝึกสอนด้วย) ได้กล่าวให้โอวาทในการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ด้วย  (ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่) และสรุปสิ่งที่ได้รับจากการแบ่งปันการฝึกสอนคริสตศาสนธรรมของนักศึกษาแต่ละคนดังนี้ (ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่)

    

 

    

   

   

 

    

 

    

 

    

  

            ภาพและข่าวโดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top