แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4
ปีการศึกษา 2553

      บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4 ปีการศึกษา 2553

 

        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห้องเรียน 726-727 โดยเชิญ บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ กล่าวปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ปี 1 และทุกคน “การศึกษาในสาขาวิชาฯนี้ มีแห่งเดียวในประเทศไทย เราจะได้รับการศึกษาอบรมอย่างมีคุณภาพ และรับใช้พระศาสนจักรส่วนรวมต่อไป ขอให้เราพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  ทางวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่คอยช่วยเหลือพวกเราเสมอ”

        ต่อจากนั้นแนะนำอาจารย์และบุคลากรที่ทำหน้าที่ในสาขาวิชาฯ ดังนี้

1. คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 3
2. คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 2
3. อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 4
4. คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 1
5. คุณครูจิรวรรณ งอกเสมอ เลขานุการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

 

        คุณพ่อ ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้ให้การปฐมนิเทศว่าคุณภาพของสาขาวิชาฯ ดูที่คุณภาพของศิษย์ที่จบการศึกษา  เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ดีก็ดูที่ผลของมัน  พ่อได้มีโอกาสไปประชุมที่กรุงโรมและพบศิษย์เก่าของเราคือคุณกฤติยา อุตสาหะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ทำงานที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านคำสอนและงานแพร่ธรรม ที่มหาวิทยาลัย  อูร์บาเนียนา (Ubaniana) กรุงโรม และคุณอรุณประภา สุขกสี ครูคำสอนที่จบการศึกษาจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี)  ทำงานที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคำสอนที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา (Ubaniana) กรุงโรม เช่นเดียวกัน ทั้งสองคนก็ศึกษาอยู่ที่นั่นใช้ความสามารถที่มีรับใช้ส่วนรวม เช่น การอยู่ในกลุ่มพิธีกรรม และปฏิบัติชีวิตประจำวันและชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ศูนย์อบรมคริสต ศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ซึ่งคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม ก็จบการศึกษาปริญญาโทด้านคำสอนและการแพร่ธรรม ที่มหาวิทยาลัยนี้ได้แบ่งปันชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การภาวนาทำวัตร  ร่วมมิสซาฯ  ทำงานส่วนรวม ใช้ชีวิตหมู่คณะ มีการฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน  เป็นต้น

       ดังนั้น ขอให้นักศึกษามีแรงจูงใจ เรากำลังสืบงานของพระเจ้า   เหมือนกับอัครสาวกอยู่กับพระเยซูเจ้า เรียนรู้จากพระองค์ และทำตามที่พระองค์บัญชา เราก็เช่นกันต้องสืบต่องานของอัครสาวก ทำงานเช่นทูตสวรรค์เชิญชวนเด็กๆมารู้จักพระเยซูเจ้า เราจะเห็นว่าบรรดาธรรมทูตได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว แต่ผลงานแห่งความเชื่อยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้   เราทำหน้าที่ในการเรียน เราต้องรักในสิ่งที่เราเลือก หัวใจของเราต้องอยู่ที่นั่น รักที่จะเป็นครูคำสอน เก็บสะสมวิชาความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในการสืบสานงานของพระเจ้าต่อๆไป

        ต่อจากนั้น อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของสาขาวิชาฯ ในปีการศึกษา 2553 (ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่)  คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม แนะนำการใช้ห้องสาขาวิชาฯ ที่ตึกอาคารเรียน ชั้น 3 และห้องโสตฯ ที่ศูนย์ซีซี และคุณครูจิรวรรณ งอกเสมอ แนะนำการให้บริการห้องสมุดที่ศูนย์ซีซี และการให้บริการอินเตอร์เน็ต  และให้นักศึกษาแยกกันไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...สุดหทัย นิยมธรรม       

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top