แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 1/2553

 

            ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการอบรมต่อเนื่องเรื่องชีวิตจิตครูคำสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 อีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2552 เพื่อหล่อหลอมนักศึกษาที่จะเตรียมตัวเป็นครูสอนคริสตศาสนธรรม (ครูคำสอน) ได้เจริญชีวิตอยู่ในพระจิตเจ้า ซึ่งจะช่วยให้เขาฟื้นฟูตัวเองอย่างต่อเนื่องตามเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงจัดโครงการอบรมนี้เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีจิตตารมณ์ชีวิตจิตและชีวิตหมู่คณะที่เข้มแข็งในกระแสเรียกที่ได้รับขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฯ ซึ่งในปีนี้ใช้หัวข้อ "จิตภาวนาเพื่อการฟื้นฟูชีวิตจิต" โดยมีคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พรอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี และคุณพ่อวัชศิลป์กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

          การจัดการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน มีผู้รับผิดชอบโครงการคือ คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา จิตตาธิการฯ และมีผู้ประสานงานโครงการคือ ซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม คุณจิรวรรณ งอกเสมอ เลขานุการศูนย์อบรมฯ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ คุณสุดหทัย นิยมธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ซึ่งจะจัดการอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน ทั้งหมด 7 ครั้ง (24 มิ.ย., 15 ก.ค., 16 ก.ย., 18 พ.ย., 16 ธ.ค.53, 20 ม.ค. และ17 ก.พ.54) โดยใช้ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) สามพราน เป็นสถานที่อบรมและได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากวิทยาลัยแสงธรรม และความร่วมมือของอธิการบ้านของนักศึกษาทุกท่านที่สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้

          อนึ่งในปีการศึกษานี้ ทางสาขาวิชาฯ จัดให้นักศึกษาที่สังกัดคณะนักบวชเข้ารับการอบรมต่อเนื่องภาคเรียนละ 1 ครั้ง คือวันที่ 24 มิถุนายน และวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันฉลองสาขาวิชาฯและวันครูคำสอนไทย และในครั้งแรกนี้เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2553 มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม 46 คน คือ ปี 1 จำนวน 15 คน ปี 2 จำนวน 15 คน ปี 3 จำนวน 8 คน ปี 4 จำนวน 4 คน และสมทบ 5 คน

         ในการเริ่มโครงการอบรมฯ ซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ กล่าวเปิดการอบรมดังนี้ "การอบรมนี้เป็นการเตรียมนักบวชและฆราวาสเพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้าและนำชีวิตของพระองค์ไปสู่ผู้ที่พบเห็น และในการที่เราจะประกาศพระเยซูคริสตเจ้า เราต้องศึกษา รู้จัก รู้จริงเหมือนที่พระเยซูเจ้าได้ถ่ายทอดให้บรรดาอัครสาวกพระองค์ทรงเรียกและเลือกเราเป็นพิเศษให้เราอยู่ร่วมงานใกล้ชิดสนิทกับพระองค์ เราจะมาร่วมกันอีกครังเพื่อเรียนรู้ชีวิตของพระองค์ มีชีวิตจิตของพระองค์" ต่อจากนั้นฝึกจิตภาวนา โดยคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พรและการเข้าเงียบส่วนตัว เฝ้าศีลฯ สวดสายประคำ รับศีลอภัยบาป และจบด้วยการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกัน

 

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

       

รายงานข่าวโดย... อ.ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

ภาพข่าวโดย... นายประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top