แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่ 1-4

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2553ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2553

             สาขาวิชาคริสตศาสศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ เป็นผู้นำนักศึกษาจำนวน 59 คน ไปร่วมฟื้นฟูจิตใจและในโอกาสนี้ บาทหลวงเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี และทีมงานศูนย์คำสอนฯ ให้การอบรมต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับการมีหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร

2. เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา และเป็นการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประกาศข่าวดี

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง

            การฟื้นฟูจิตใจฯ ในครั้งนี้เน้นหัวข้อการอบรมคือ จิตวิญญาณครูคำสอน การแบ่งปันพระวาจา การรับศีลอภัยบาปและร่วมพิธีมิสซาฯ นำนักศึกษาไปสัมผัสชีวิตบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา และแบ่งปันประสบการณ์จากที่เราไปสัมผัสชีวิตทำให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของชีวิต การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก ประทับใจการทำงานของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงทุกท่าน และสิ่งอื่นๆที่นักศึกษาได้รับ (ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่)

             และในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 นักศึกษามีโอกาสร่วมพิธีมิสซาฯ โดยมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีและอดีตอาจารย์ด้านจริยธรรมวิทยาลัยแสงธรรมเป็นประธาน และบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัย มาร่วมพิธีมิสซาและกล่าวขอบพระคุณพระคุณเจ้าในนามของวิทยาลัยที่ทางสังฆมณฑลจันทบุรีให้การต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดี และกล่าวต้อนรับนักศึกษาในนามสังฆมณฑลฯ ต่อจากนั้นพระคุณเจ้าร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วย

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

รายงานโดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

ภาพข่าวโดย...ทีมงานศูนย์ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top