แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศการฝึกสอนนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2553

ปฐมนิเทศการฝึกสอนนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553

ภาพและเขียนข่าวโดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

                       

            สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดการปฐมนิเทศการฝึกสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะไปทำการฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2553 - 4 มีนาคม 2554 ตามโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย 2 คน, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกหญิง 1 คน, โรงเรียนนักบุญเปโตร 2 คน, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2 คน แผนกคริสตชนฆราวาสและการสอนคริสตศาสนธรรมให้กับผู้ใหญ่กลุ่มพิเศษ (คนหูหนวก) ด้วยภาษามือ 1 คน รวมทั้งหมด 8 คน

             อนึ่ง ในการปฐมนิเทศครั้งนี้คุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ คณบดีคณะศาสนศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทก่อนไปทำการฝึกสอน "พ่อดีใจมากที่ได้มีโอกาสพบพวกเรา เพื่อให้กำลังใจลูกศิษย์ในการออกไปฝึกสอน ให้เราสอนในสิ่งที่เรามีคือเราเป็นลูกพระ เป็นผู้มีความเชื่อ เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในสิ่งที่เรานำไปและเราต้องทำเพื่อพระ เทิดเกียรติมงคลของพระองค์ เมื่อเราท้อเรามีเพื่อนๆให้เราติดต่อสื่อสารกัน ช่วยเหลือกันและเราเป็นศิษย์แสงธรรม ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดี ให้เราจัดระเบียบความรู้ เราต้องผู้ฟอร์ม (Form) คือผู้เปลี่ยนแปลง เราต้องช่วยกันและกัน ดังนั้น เราเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปในองค์กร เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถ ทำให้โรงเรียนที่เราไปฝึกสอนเป็นบรรยากาศที่ดี "เส้นทางที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ คือความมุ่งมั่นของเราโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือ"


             ต่อจากนั้นคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนนักบุญเปโตรซึ่งทำงานด้านจิตตาภิบาลและด้านคริสตศาสนธรรมเป็นเวลา 17 ปี และเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 7 ของสาขาวิชาฯ จำนวน 20 คน (รวมรุ่นนี้ด้วย) ได้แบ่งปันในหัวข้อจิตตาภิบาลและการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม (ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่)

             อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารย์นิเทศแนะนำเอกสารระเบียบปฏิบัตในการฝึกสอน การนิเทศการสอน หลักสูตรการสอนคริสตศาสนธรรม (คำสอน) และหลักสูตรการสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียน และคุณจิรวรรณ งอกเสมอ เลขานุการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมแนะนำการทำแฟ้มเอกสารเมื่อจบการฝึกสอนฯ แล้ว เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับสาขาวิชาฯ ต่อไป


            ในปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวพรรณิกา ฤทธิ์มงคล ได้ทำการฝึกสอนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร จึงเก็บภาพมาฝากในโอกาสนี้ด้วย  

       

       

         

        

        

         

         

         

        

         

            

        

        

        

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top