แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชุมศิษย์เก่าคริสตศาสนศึกษารุ่นที่ 1-7

 

  ประชุมศิษย์เก่าคริสตศาสนศึกษารุ่นที่ 1-7

  ปีการศึกษา 2553

 

  รายงานโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

  ภาพข่าวโดย...สุดหทัย นิยมธรรม

 

สืบเนื่องมาจากการจัดประชุมศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

2552 จึงมีมติร่วมกันว่าเราจะประชุมศิษย์เก่าร่วมกันปีละ 1 ครั้ง และจะมีการฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน

ปีละ 1 ครั้งเช่นกัน ซึ่งได้จัดไปแล้ววันที่ 24-23 กรกฎาคม 2553 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

นครราชสีมา ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงาน 20 คน

ในปีนี้มีการประชุมศิษย์เก่าอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 เพื่อประเมินผลการฟื้นฟู

จิตใจครั้งที่ 3 และกำหนดการฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "งานคำสอนในยุค IT"

ที่บ้านสแตลลามารีส เพ จังหวัดระยอง ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ซึ่งอยู่ในช่วง

อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ซึ่งทุกคนบอกว่าขอให้เป็นวันช่วงนี้ประจำทุกปีเพื่อเป็นที่รับรู้ว่าเป็น

ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูจิตใจ โดยเชิญทีมวิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ในการเทศน์ฟื้นฟูจิตใจและแบ่งปันงานด้านคริสตศาสนธรรมของสังฆมณฑลจันทบุรีด้วย

และในโอกาสนี้อาจารย์ทิพยา แสงไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารด้านวางแผนพัฒนา

ได้กล่าวถึงโครงสร้างของวิทยาลัยแสงธรรมและแผนกศิษย์เก่าด้วย ดังนั้นศิษย์เก่ารุ่น 1-7

ได้เลือกประธานศิษย์เก่าคือ นางสาวดมิศรา (ดวงเดือน) ชุ้นกตัญญู รุ่น 4 และรองประธานคือ

นางสาวชโรธร เจาฑาฑิต รุ่น 1 ซึ่งประธานศิษย์เก่าจะเป็นผู้แทนกรรมการบริหารแผนกศิษย์เก่า

วิทยาลัยแสงธรรมด้วย

ทางสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ขอขอบคุณคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาฯ

อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม เจ้าหน้าที่

สาขาฯ อาจารย์ทิพยา แสงไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารด้านวางแผนพัฒนา ขอขอบคุณ

ผู้แทนศิษย์เก่ารุ่น 1-7 จำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และพบกันที่บ้านสแตลลามารีส

จังหวัดระยอง

ผู้แทนศิษย์เก่ารุ่น 1-7 มีดังนี้

1. นางสาวชโรธร เจาฑาฑิต (รุ่น 1)

2. นางนงนุช เจริญสุขใส (รุ่น 1)

3. นางสาวสายรุ้ง ศรีสงคราม (รุ่น 3)

4. นางสาวดมิศรา ชุ้นกตัญญู (รุ่น 4)

5. นางสาวชลธิชา กิจเต่ง (รุ่น 4)

6. นางสาวศศิเพ็ญ จิตอุทัศน์ (รุ่น 5)

7. นางสาวนิตยา สิงห์สา (รุ่น 6)

8. นางสาวณัฐกานต์ ศรีพุก (รุ่น 6)

9. นางสาวสาวิตรี วงค์อนันต์ (รุ่น 6)

10. นางสาวยุวันดา งิ้วสุข (รุ่น 7)

     

     

       

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top