แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฝป.171 ฝึกปฏิบัติคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

  

  ฝป.171 ฝึกปฏิบัติคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

 

คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรม วิทยาลัยแสงธรรม จัดการฝึกปฏิบัติ

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาจำนวน 34 คน ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2553

ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีหัวข้อและวิทยากรดังนี้

1. คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จิตตาภิบาลและคุณครูกมาลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน วิทยากรหัวข้อ "จิตตาภิบาล

และศึกษาดูงานจิตตาภิบาลในโรงเรียนนักบุญเปโตร"

2. อาจารย์พิสมัย วีระศิลป์ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี วิทยากรหัวข้อ "หลักสูตรวิชา

คริสต์ศาสนาในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี"

 

  

  

  

 

3. อาจารย์นิตยาพร วรพรทัศนา หัวหน้าจิตตาภิบาลโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

วิทยากรหัวข้อ "การจัดวางโครงสร้างงานด้านจิตตาภิบาลในโรงเรียน การเขียนโครงการงาน

จิตตาภิบาล การกำหนดเนื้อหาและเขียนแผนการสอนคริสตศาสนธรรม"

 

  

  

  

 

4. อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

วิทยากรหัวข้อ "หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)"

 

  

  

 

5. อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณและคณะ, คุณธวัชชัย กิจเจริญและคณะ, คุณเสกสรรค์

สนิทตันสกุล และคณะ วิทยากรหัวข้อ "ศึกษาดูงานศูนย์คริสตศาสนธรรม, แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ, แผนกสื่อมวลชน"

  

  

  

  

  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top