แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วันครูคำสอนไทย

คำขวัญวันครูคำสอนไทย

 

พี่น้อง พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และครูคำสอนที่รัก

ทุกวันที่ 16 ธันวาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกไทยคือเป็นวันครูคำสอน

ไทยสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศชื่อมรณสักขีทั้ง 7 แห่งสองคอนเป็น

บุญราศี เมื่อวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) ณ มหาวิหารนักบุญ

เปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในวันที่ 16 ธันวาคม เป็นฉลองบุญราศีไทยเพราะบุญราศีฟิลิป

สีฟอง อ่อนพิทักษ์เป็นครูคำสอนถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้าในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ก่อน

บุญราศีอื่น สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงประกาศให้เป็นวันครูคำสอนไทยด้วย

บุญราศีไทยได้ยืนยันความเชื่ออย่างกล้าหาญในบริบทสังคมไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

(ค.ศ.1940-1944) ทุกวันนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความก้าวหน้าเรื่องการสื่อสารและการศึกษาไร้

พรมแดน แต่เป็นยุคที่ครอบครัวไม่อบอุ่น ชุมชนไม่เข้มแข็ง เด็กเยาวชนต้องการความเอาใจใส่เป็น

พิเศษ พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้ประกาศแผนอภิบาลค.ศ. 2010-2015 เน้นการสร้าง

วิถีชุมชนวัด (A new way of being Church) โดยอาศัยพระวาจา การภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์

เราจึงต้องพัฒนาครูคำสอนช่วยพัฒนาพันธกิจนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นครูคำสอนเป็นบุคลากรสำคัญกลุ่ม

หนึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นครูคำสอนเต็มเวลา ครูคำสอนบางเวลาในโรงเรียนในเขตวัดและครูคำสอน

อาสาสมัครท่านควรมีพระคัมภีร์ประจำตัว พยายามอ่านศึกษาพระวาจาทุกวันเพื่อเป็นเข็มทิศชีวิต

ของท่านเพื่อจะได้มีประสบการณ์พบพระเจ้า และสามารถสอนแบ่งปันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังข้อเตือนใจในพิธีบวชสังฆานุกรว่า"จงเชื่อสิ่งที่ลูกอ่าน จงสอนสิ่งที่ลูกเชื่อ และจงปฏิบัติตาม

สิ่งที่ลูกสอน"พี่น้องพระสงฆ์และนักบวชควรส่งเสริมกระแสเรียกครูคำสอน เหมือนอย่างที่ท่าน

ได้รับการส่งเสริมโปรดคัดเลือกเยาวชนให้รับการอบรมเป็นครูคำสอนในโรงเรียนและใน

สังฆมณฑลของตนจะได้มีทายาทครูคำสอนปฏิบัติหน้าที่สืบไป ท่านควรจัดการพบปะ ภาวนา

ร่วมมิสซา เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและฟื้นฟูจิตใจแก่ครูคำสอนในโอกาสนี้เป็นพิเศษเพราะพวกเขา

เป็นฆราวาส มีครอบครัว ต้องการความเข้าใจ กำลังใจ การให้เกียรติ และความเอาใจใส่จาก

พระศาสนจักรเพื่อร่วมงานกับเรา พ่อขอขอบใจที่ท่านเลือกและสมัครใจเป็นครูคำสอน

ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพรให้ท่านกล้าเป็นครูคำสอนแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน

 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

                                                     

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันครูคำสอไทย ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top