แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest

 งานวันวิชาการ

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest"

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2010 วิทยาลัยแสงธรรมจัดงานวิชาการ สาขาวิชา

คริสตศาสนศึกษา จึงเสนอการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนคือ การแข่งขัน

ตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า

2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3. สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง เขตวัดและสังคมโดยรวม

4. สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ กับสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม

5. ส่งเสริมให้โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในงานวันวิชาการของสาขาวิชา

คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

หัวข้อในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest" คือ

พระวรสารทั้งสี่ (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) โดยจัดขึ้นที่หอประชุม LUX MUNDI AULA

(ใต้วัดน้อยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม) เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น

2 ระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีโรงเรียนที่ส่ง

เข้าร่วมจาก 3 สังฆมณฑลคืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑล

จันทบุรีจำนวน 92 ทีม ในระดับชั้นประถมศึกษา 41 ทีม และระดับชั้นมัธยมศึกษา 51 ทีม

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

 

ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ประกอบด้วย

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: นักบุญเปโตร, ซางตาครู้สศึกษา, มาลาสวรรค์, อัสสัมชัญประถม,

มารดานฤมล บางวัว, เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, ตรีมิตรวิทยา, เซนต์แมรี่ (ปากลัด), อัสสัมชัญ

ศึกษา, อัสสัมชัญธนบุรี, ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

สังฆมณฑลจันทบุรี: ดาราสมุทร ศรีราชา

สังฆมณฑลราชบุรี: เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี, ดรุณากาญจนบุรี, วันทามารีอา, ดรุณาราชบุรี

ธีรศาสตร์, วังตาลวิทยา

 

ระดับชั้นมัธศึกษา 1-3 ประกอบด้วย

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: นักบุญเปโตร, ซางตาครู้สศึกษา, อัสสัมชัญคอนแวนต์, มาลาสวรรค์,

มารดานฤมล บางวัว, เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, ตรีมิตรวิทยา, เซนต์แมรี่ ปากลัด, อัสสัมชัญศึกษา,

อัสสัมชัญธนบุรี, ยอแซฟอุปถัมภ์แผนกชาย

สังฆมณฑลจันทบุรี: ดาราสมุทร ศรีราชา, ปรีชานุศาสน์

สังฆมณฑลราชบุรี: เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี, ดรุณากาญจนบุรี, เทพวิทยา ดรุณาราชบุรี, ธีรศาสตร์ วันทามารีอา

 

ผลการแข่งขัน

ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6  รางวัลที่ 1: โรงเรียนอัสสัมชัญประถมทีมที่ 4

                                               รางวัลที่ 2: โรงเรียนธีรศาสตร์

                                               รางวัลที่ 3: โรงเรียนเซนต์แมรี่ (ปากลัด)

                                               รางวัลชมเชย: โรงเรียนมาลาสวรรค์และโรงเรียนอัสสัมชัญประถม

                                                                       ทีมที่ 1 และ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3    รางวัลที่ 1: โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทีมที่ 1

                                               รางวัลที่ 2: โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

                                               รางวัลที่ 3: โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

                                               รางวัลชมเชย: โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายทีมที่ 1 และ 6   

 

  

  

  

  

   

   

    

  

  

  

  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top