แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บัญฑิตครูคำสอนรุ่น 6 และ 7

บัญฑิตครูคำสอนรุ่น 6 และ 7

 

วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม เปิดทำการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

หลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2553) เป็นเวลา 10 ปี

มีบัณฑิตที่จบการศึกษา 7 รุ่น จำนวน 103 คน

อนึ่ง ทางสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตใหม่รุ่น 6

และรุ่น 7 จำนวน 26 คน ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ หอประชุม LUX MUNDI

AULA วิทยาลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังรายนามดังต่อไปนี้

แถวหน้าซ้าย

1. นางสาวพิสมัย ชูญาติ                       สถานที่ทำงาน        ร.ร.อัสสัมชัญอุบลฯ

2. นางสาวภาวิณี ศรีทน                        สถานที่ทำงาน        ร.ร.มารีย์พิทักษ์ บุรีรัมย์

บาทหลวงไชโย กิจสกุล                                                      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์                                                 ประธานคณะกรรมการคาทอลิก

                                                                                             เพื่อคริสตศาสนธรรม

3. นางสาวจิตสุภา วงศานุพัทธ์              สถานที่ทำงาน        ร.ร.เทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

4. นางสาวสาลินี นามวงษ์                     สถานที่ทำงาน        ร.ร.ศรีหฤทัย ขลุง จ.จันทบุรี

แถวหลังซ้าย

5. นางสาวณัฐกานต์ ศรีพุก                    สถานที่ทำงาน        ศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตมิสซังราชบุรี

6. นางสาวนันทนา โฆษิตโรจนาฤกษ์   สถานที่ทำงาน        วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง /

                                                                                             ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย

7. ภคินีสุดารักษ์ ดิมู                              สถานที่ทำงาน        คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์

                                                                                             ผู้ปฏิสนธินิรมล แม่ปอน จ.เชียงใหม่

8. นางสาวนิตยา สิงห์สา                       สถานที่ทำงาน         ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

                                                                                             (เกียรตินิยมอันดับ 1)

9. นายพรศิลป์ มังลา                             สถานที่ทำงาน        ร.ร.อัสสัมชัญอุบลฯ

10. นางสาวสาวิตรี วงค์อนันต์               สถานที่ทำงาน        ร.ร.สามัคคีสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

11. ภคินีแพงศรี ประทุมตรี                    สถานที่ทำงาน        คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี /

                                                                                             ร.ร.ยอแซฟพิจิตร

12. นางสาวพินใจ คำแพง                     สถานที่ทำงาน        ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ

13. นางสาวธัญพิชชา เชมือ                  สถานที่ทำงาน       ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า

                                                                                             แม่สรวย เชียงราย

14. นางสาววรารัตน์ จงสมชัย               สถานที่ทำงาน        ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์แผนกหญิง(ไม่มีรูป)

 

 แถวหน้าซ้าย

1. นางสาวสุนันท์ เทพกรรณ์                         สถานที่ทำงาน          ศูนย์คริสตศาสนธรรม

                                                                                                      อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

2. ภคินีอำไพ นัดดาศรี                                  สถานที่ทำงาน          คณะผู้รับใช้ด้วงหทัยนิรมลของ

                                                                                                      พระแม่มารีย์ ร.ร.ธีรศาสตร์

บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์                                                              คณะบดีคณะศาสนศาสตร์

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ                                                    อธิการบดีวิทยาลัย

บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล                                                  หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

3. ภคินีจรัญญา เปาเล้ง                               สถานที่ทำงาน         คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล

                                                                                                    ของพระแม่มารีย์ ร.ร.ดรุณานุเคราะห์

4. นางสาวณัฐวดี เจ่อเป๊าะ                         สถานที่ทำงาน          วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง

แถวหลังซ้าย

5. ภคินีวันเพ็ญ เชื้อรัมย์                              สถานที่ทำงาน          คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล

                                                                                                    ของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ

6. นางสาวอรพินท์ ชมจินดา                      สถานที่ทำงาน          ศูนย์คริสตศาสนธรรม

                                                                                                    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7. นางสาวยุวันดา งิ้วสุข                            สถานที่ทำงาน          ร.ร.มาเรียลัย กรุงเทพฯ

8. ภคินีมัยตรี สุระเสียง                               สถานที่ทำงาน          คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

                                                                                                   ร.ร.สตรีมารดาพิทักษ์

9. ภคินีอำพร ศิริคชลักษณ์                        สถานที่ทำงาน           คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนาง

                                                                                                   มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)

10. ภคินีรัญดา งามวงค์                           สถานที่ทำงาน           คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

11 นายพิศิษฐ์ ชมพูจันทร์                        สถานที่ทำงาน           วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง

12. นางสาวรุ่งเรือง อุตมา                        สถานที่ทำงาน           ร.ร.ยอแซฟ อยุธยา

 

ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร

 

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top