แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

สรุปอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนปี 2553

สรุปอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2553

รายงาน-ภาพข่าวโดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ, คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

 

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดทำโครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิต

ครูคำสอน ปีการศึกษา 2553 ซึ่งในปีการศึกษานี้จัดอบรม 6 ครั้งคือ

1. วันที่ 24 มิถุนายน 2553 นักศึกษาจำนวน 42 คน วิทยากร คุณพ่อสมชัย

พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา

2. วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 นักศึกษาจำนวน 36 คน วิทยากร คุณพ่อสมชัย

พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา

3. วันที่ 16 กันยายน 2553 นักศึกษาจำนวน 53 คน วิทยากร คุณพ่อสมชัย

พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล

4. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาจำนวน 46 คน วิทยากร คุณพ่อสมชัย

พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร

5. วันที่ 16 ธันวาคม 2553 (วันครูคำสอนไทย) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลัส

นักศึกษาจำนวน 52 คน วิทยาคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ, คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล,

คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, คุณสมบัติ งามวงศ์ และคุณอมรรัตน์ พันธ์พาณิช

6. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 นักศึกษาจำนวน 40 คน วิทยากร คุณพ่อสมชัย

พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา

ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการคือ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ, ซ.พิรุณพร เดชาเลิศ,

ครูจิรวรรณ งอกเสมอ และ ครูสุดหทัย นิยมธรรม และในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์

2554 คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เป็นประธาน ในพิธีมิสซาฯ และมอบวุฒิบัตร

ให้กับนักศึกษาที่มารับการอบรมร้อยละ 80 (คือตั้งแต่ 6-5-4 ครั้ง) ดังรายชื่อต่อไปนี้

(ดูรายชื่อได้ดังนี้) และผลของการประเมินโครงการมีดังนี้คือ

- รู้จักการฝึกจิตภาวนา รู้จักการทำสมาธิ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือ

การมีสมาธิในการทำงานต่างๆ

- การมีสติ อยู่กับปัจจุบัน ได้มีเวลาเงียบบ้างในชีวิตเพราะวุ่นวายในแต่ละวัน เติมพลังให้กับชีวิต

ใกล้ชิดพระมากขึ้น

- ได้รับการพักผ่อนจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน ได้คิดถึงตนเองในเวลาที่ผ่านมา

- ได้วิธีการดีๆ ในการทำสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

- ได้พัฒนาชีวิตภายในของตนเอง

 

                     

                    

                       

                     

                       

                    

                       

                     

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top