แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประเมินผลการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม คศ (491)

ประเมินผลการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม (คศ 491)

และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

ชั้นปีที่ 4 รุ่น 8

ภาพและข่าวโดย...สุดหทัย นิยมธรรม

 

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

จำนวน 7 คน ฝึกสอนคริสตศาสนธรรม (คศ 491) ในโรงเรียนคาทอลิก 4 โรงเรียนคือ

1. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย 2 คนคือ นายสุชาติ นิมิตบรรพ และ

นายประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

2. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง 1 คนคือ ภคินีสมใจ ศรีมณี

3. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2 คนคือ นายชาญณรงค์ บุญพราหม์ และ นายประจักษ์

นันศรีทอง

4. โรงเรียนนักบุญเปโตร 2 คนคือ นางสาวจินตนา วัฒนกูลไพศาล และ นายกฤษฎี

วัฒนกูลไพศาล

การฝึกสอนคริสตศาสนธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

และทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีการประเมินผลการฝึกสอนฯ เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยให้นักศึกษา

แต่ละคนแบ่งปันการฝึกสอนและรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยง

การเขียนคำร้องขอจบการศึกษาโดยได้รับคำแนะนำจากคุณวนิดา ศรีดวง

หัวหน้าแผนกนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และได้จัดการปัจฉิมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โดยเชิญบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี และบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล

หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งท่านอยู่ร่วมในการประเมินผลการฝึกสอนด้วย ได้กล่าวให้โอวาทใน

โอกาสปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ และสรุปสิ่งที่ได้รับจากการแบ่งปันการฝึกสอน

คริสตศาสนธรรมของนักศึกษาแต่ละคน ดังนี้

1. เข้าใจความหมายของคำว่าครูมากขึ้น

2. ได้เห็นถึงแบบอย่างและความเอาใจใส่ในการดูแลของครูคาทอลิก

ซึ่งมิใช่ทำเฉพาะในเวลาการทำงานเท่าน้น

3. การสอนคำสอนเป็นงานที่ท้าทายสำหรับตนเองและต้องพยายามทำสื่อฯ

และหาวิธีการสอนใหม่ๆ เสมอ

4. ฝึกฝนตนเองในการปรับตัวกับครู, นักเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

5. ฝึกการเขียนแผนการสอน ขยันค้นคว้าและมีความชำนาญมากขึ้น

6. เปิดใจยอมรับคำตักเตือน

7. มีความเสียสละ อดทน และกล้าสอนมากขึ้น

8. สัมผัสกับจิตวิญญาณของความเป็นครู รู้จักให้ และมีความยืดหยุ่นได้เสมอ

9. มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะทำงานแพร่ธรรมและประกาศข่าวดี

10. เรียนรู้ว่าการเป็นครูนั้นยากมาก

11. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น

12. เรียนรู้การทำงานต้องทำอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนตามระเบียบของโรงเรียนนั้นๆ

13. ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยาลัยแสงธรรมมาประยุกต์ใชกับการทำงาน การสอนเรียน

14. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกๆ ท่านในโรงเรียน

15. เรียนรู้การรับผิดชอบและนำกิจกรรมองค์กรฯ ต่างๆ ในโรงเรียนเช่น ยุวธรรมทูต,

พลศีล, พลมารี, กองหน้าร่าเริง, ผู้อ่านพระคัมภีร์รุ่นเยาว์, การนำขับร้องและสวดในพิธีต่าง ฯลฯ

 

                            

                         

                            

                         

                            

                         

                            

                         

                             

                         

                            

                         

                            

                          

                            

                         

                            

                          

                            

                          

                            

                         

                            

                          

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top