แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ชั้นปีที่ 1 - 4  ปีการศึกษา 2554

รายงานและภาพข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ชั้นปี 1 - 4 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 -
15.00 น. ณ ห้องเรียน 736 - 737 โดยเชิญบาทหลวงดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
อธิการบดี กล่าวปฐมนิเทศต้อนรับน้องใหม่ปี 1 และนักศึกษาทุกคน
จากนั้นแนะนำอาจารย์และบุคลากรที่ทำหน้าที่ในสาขาวิชาดังนี้
1. บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 3
2. บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 2
3. อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 4
4. คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี 1
5. ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
(ศูนย์ซีซี)
บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ ได้ให้การปฐมนิเทศถึงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา คือการเรียนรู้ด้วยชีวิต เรียนแล้วรู้จักความหมายของชีวิต รู้จักตัวตน
ของเรา วิชาคือ การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน สร้างมโนธรรมให้สังคม ซึ่งเราจะต้อง
นำวิชาความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการกับชีวิต ความเชื่อแต่ละข้อต้องเป็นชีวิตของเรา
ความรู้ที่ได้รับจากแสงธรรม ไม่ใช่อยู่แค่สมองเท่านั้น แต่ต้องลงมาสู่ชีวิต
วิชาทุกวิชาสำคัญ ฝึกฝนเราและอย่างมองข้าม จงทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่
เพื่อนๆที่อยู่ร่วมกันต้องสนใจและห่วงใยซึ่งกันและกัน สร้างสายสัมพันธ์
แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน
บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล ได้ให้ข้อคิดกับนักศึกษาโดยเน้นเรื่อง
"จิตอาสา" ควรที่จะมีให้มากเพราะจุดอ่อนของสังคมไทยในปัจจุบันผู้คน
ยึดเอาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ดังนั้นให้เรารู้จักที่จะพัฒนาตนเอง
ในแนวดิ่งหมายความว่าการมีความรู้ที่ลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน ไม่ใช่รู้อะไรแบบฉาบฉวย
หรือผิวเผินเท่านั้น
ต่อจากนั้นครูสุดหทัย นิยมธรรม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสาขาวิชาฯ
ในปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 1) โครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน
2) โครงการวันวิชาการของสาขาวิชาฯ 3) โครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ
ครั้งที่ 3 4) โครงการฟื้นฟูจิตใจนักศึกษคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1 - 4 (ประจำปี)
5) โครงการประชุมศิษย์เก่าฯ 6) โครงการวันครูคำสอนไทย 7) โครงการสรุป
การฝึกสอนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคริสตศาสตร์ ชั้นปี 4 และได้แนะนำห้อง
ของสาขาวิชาฯ ที่ตึกอาคารเรียนชั้น 3 จากนั้นบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล
นำภาวนาปิดการปฐมนิเทศ
                 

              

                 

              

                 

              

                 

                 

               

                 

              

 

 

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top