แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การแข่งขัน "Saengtham bible contest " ครั้งที่ 2

การแข่งขัน "Saengtham bible contest " ครั้งที่ 2การแข่งขัน "Saengtham bible contest " ครั้งที่ 2
วิทยาลัยแสงธรรม  คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบคำถามพระคัมภีร์และโต้วาทีด้านจริยศาสตร์
"Saengtham bible contest " ครั้งที่ 2

คุณสมบัติของผู้แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
-กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.4-6
-กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1-3 และตอนปลาย ชั้น ม.4-6
-แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน

พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
-หนังสือกิจการอัครสาวกและแผนที่การเดินทางของนักบุญเปาโล

คุณสมบัติของผู้แข่งขันโต้วาที
-กำลังศึกษามัธยมปลาย  ชั้น ม.4-6
-แข่งขันเป็นทีม  ทีมละ 3 คน

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2011 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
ณ วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน จ.นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2011
ค่าสมัครทีมละ 300 บาท (ค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารเที่ยง)

รางวัล
 - รางวัลที่ 1 เงินสด,เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู
 - รางวัลที่ 2-3 เงอนสดและเกียรติบัตร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัคร ) ขอรับใบสมัครที่คุณครูคำสอนของโรงเรียน

ส่งใบสมัครที่  คุณครูสุดหทัย  นิยมธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม  20  ม.6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม  73110
โทร. 0-2429-0820  ถึง 22  โทรสาร.0-2429-0819  Email :
christ.studiess2000@gmail.com

(ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top