แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2554

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 1-8)
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ปีการศึกษา 2554

ภาพและรายงานข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี, บาทหลวงเจริญ ว่องประชา
นุกูลหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา, คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ร่วมจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ บ้านสแตลลามารีส เพ จ.ระยอง
มีศิษย์เก่าฯ มาร่วม 9 คน ดังนี้
1. น.ส.จารุณี เตยพรมทอง รุ่น 2 ทำงานที่โรงเรียนวันทามารีอา จ.ราชบุรี
2. น.ส.ดมิศรา ชุ้นกตัญญู รุ่น 3 ทำงานที่สภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
3. น.ส.สายรุ้ง ศรีสงคราม รุ่น 3 ทำงานที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
4. น.ส.ชลธิชา กิจเต่ง รุ่น 4 ทำงานที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
5. น.ส.ณัฐกานต์ ศรีพุก รุ่น 6 ทำงานที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี
6. น.ส.อรพินท์ ชมจินดา รุ่น 7 ทำงานที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ
7. น.ส.ยุวันดา งิ้วสุข รุ่น 7 ทำงานที่โรงเรียนมาเรียลัย หัวตะเข้
8. น.ส.ณัฐวดี เจ่อเป๊าะ รุ่น 7 ทำงานที่ศูนย์แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว
จ.ลำปาง
9. นายประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา รุ่น 8 ทำงานที่หน่วยงานคำสอน-
แพร่ธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 15 กรกฎคม 2554 มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดย
บาทหลวง ดร.ชาติชาย และบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล ได้ชี้แจงวัตถุ
ประสงค์และให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจให้รู้จักทบทวนชีวิตของตนใน
ฐานะครูคำสอนว่าควรจะไปในทิศทางใดและทำอย่างไรจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมาย
ซึ่งต้องมี 3 ข้อด้วยกันคือ
1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิต
2. มีเสบียง สำรวจตนเองว่ามีเสบียงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด และเสาะหาเสบียง
เพิ่มเติมให้เต็มในชีวิต
3. มีเข็มทิศที่เที่ยงตรงและแน่นอน เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 คุณพ่อเอนก นามวงษ์และทีมงานจากหน่วยงานคำสอน
แพร่ธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ให้การอบรมในหัวข้อ "ครูคำสอนยุค IT" โดยให้
ข้อคิดว่า "ในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมาก เด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบันมีสิ่งดึงดูดความสนใจจากภายนอกเยอะมากและหลากหลายจนน่าเป็นห่วง
ทำให้จิตใจหันเหไปจากเรื่องของศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจ ครูคำสอนต้องมี
พลังมากๆ ในการที่จะทำให้เด็กๆ และเยาวชนเหล่านี้หันกลับมาสนศาสนา จะทำ
อย่างไร? ต้องรักและแสดงออกด้วยการกระทำเพราะเมื่อพูดว่ารักก็ต้องทำให้เชื่อ
และประทับใจ ต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อนเพราะเด็กสมัยปัจจุบันใช้แต่อารมณ์
ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ดังนั้นงานคำสอนเป็นหน้าที่ที่สำคัญของครูคำสอน"
หลังจากนั้นช่วงเย็นได้ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชวีระ
อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และทานอาหารเย็นร่วมกัน จากนั้นได้พบปะศิษย์
เก่าฯ พูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่ครูคำสอนศิษย์เก่าฯ และพระคุณเจ้าเดินทาง
กลับหลังจากนั้นบรรดาศิษย์เก่าฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและงานคำสอน
โดยมีคุณพ่อ ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ และคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล ร่วมรับฟัง
ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่บรรดาศิษย์เก่าฯ ภาวนาค่ำและเข้านอน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 7.00 น. ร่วมพิธีมิสซาฯ พร้อมกัน ทานอาหารเช้า
และออกเดินทางกลับโดยได้แวะไปสวดภาวนาขอพรแม่พระที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี, เยี่ยมอาราคาร์แมล จันทบุรี
และเดินทางกลับ

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top