แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 1-4

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4
ประจำปีการศึกษา 2554

ภาพและรายงานข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกา วิทยาลัยแสงธรรม จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจให้กับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม
พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมี
 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา,
ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
แห่งประเทศไทย (ศูนย์ซีซี), คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม เจ้าหน้าที่
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นผู้นำนักศึกษาจำนวน 83 คน ไปร่วมฟื้นฟู
จิตใจและโอกาสนี้ คุณพ่อศิริชาญ  เอียงผาสุข ผู้อำนวยการศูนย์อบรม
Bonus Pastor และบราเดอร์สังฆมณฑลนครสวรรค์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
การฟื้นฟูจิตใจประจำปีมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับการมีหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตาม
จิตตารมณ์แห่งพระวรสาร
2. เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา และเป็นการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน
ในการประกาศข่าวดี
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาฯ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 นักศึกษาได้ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดการฟื้นฟู
จิตใจ โดยมีพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
เป็นประธาน หลังมิสซาคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและตัวแทนนักศึกษากล่าว
ขอบคุณพระคุณเจ้าในนามของวิทยาลัยฯ ที่ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ให้การ
ต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดี
การฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้เน้นเรื่องงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ ในสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดยมีวิทยากรได้มาแบ่งปันให้กับนักศึกษาในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ดังนี้
- งานแพร่ธรรมในโรงเรียน โดยภราดาประภาส ศรีเจริญ
- งานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ โดยคุณพ่อธวัช สิงห์สา
- Walk rally งานแพร่ธรรม ณ สามเณราลัยเล็กจอห์น-ปอล และโรงเรียนลาซาล
โชติรวีนครสวรรค์ ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันงานแพร่ธรรม
ช่วงเย็นได้จัดภาวนาเทเซ่และรับศีลอภัยบาปร่วมกัน จากนั้นเป็นกิจกรรม Family
Night และปิดท้ายด้วยพิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ที่จะจบการ
ศึกษาในปีนี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ช่วงเช้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณปิดการฟื้นฟูจิตใจ
โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ หลังพิธีมิสซาฯ ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข และคณะบราเดอร์สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่ได้ให้
การต้อนรับ ช่วยเหลือ ดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี
จากนั้นได้เดินทางกลับวิทยาลัยฯ
                   
 
                   

           

                     

                    

                     

                    

                     

                   

                     

                   

                     

                   

                     

                    

                     

                   

                     

                   

                     

                   

                     

                   

                     

                   

                     

                   

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top