แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่2

 อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 2/2554

ภาพและรายงานข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ได้จัดโครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนครั้งที่ 2/2554 ณ ศูนย์อบรมคริสต
ศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) โดยมีคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย เป็นวิทยากร
ให้การอบรมกับนักศึกษาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 85 คน
ปี 1 = 31 คน, ปี 2 = 27 คน, ปี 3 = 13 คน และปี 4 = 14 คน ซึ่งครั้งนี้มี
นักศึกษาที่สังกัดคณะนักบวชได้เข้าร่วมอบรมด้วย คุณพ่อเอกมัยได้แบ่งปันถึง
"ประสบการณ์การอยู่ในความเงียบ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ การฟัง ในแต่ละวันเรา
วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมาย 90% ไม่มีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองสักเท่าไร
ดังนั้นให้เราได้ลองมีเวลาที่จะอยู่เงียบๆ กับตนเองบ้าง ดังนั้นการภาวนาจึงนำมา
ซึ่งพลัง ความอิ่มเอิบใจและเกิดสันติสุขภายในใจ คริสตชนสมัยปัจจุบันต้องการ
ความสงบภายในจิตใจหากเราอยากรู้ว่าการมีประสบการณ์ในการภาวนาหรือ
รสชาดของการภาวนาเป็นอย่างไร? เราต้องเข้าไปมีประสบการณ์ในการภาวนา
นั้นๆ ซึ่งจะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าไปถึงการภาวนานั้น มีคนบอกว่ายิ่งภาวนา
มากยิ่งมีพลังมาก ภาวนาน้อยก็จะมีพลังน้อย สำหรับคนที่ไม่ภาวนาเลยเขา
ก็จะไม่มีอะไรเลย...!" ต่อจากนั้นได้ให้นักศึกษามีเวลาอยู่เงียบๆ รำพึงภาวนา
ส่วนตัว เฝ้าศีลมหาสนิท รับศีลอภัยบาป นอนสมาธิ และจบด้วยการร่วมพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณและแบ่งปันพระวาจาร่วมกัน 

                      

                      

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                    

                      

                     

                      

                    

                      

                     

                      

                    

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top