แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การประชุมครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2554

การประชุมครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2554
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
 
รายงานข่าวโดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม
 
คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นประธาน
ในการจัดประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554
มีผู้เข้าร่วมประชุม 13 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม
เป็นเลขานุการ
 
อนึ่งในการประชุม มีการติดตามผลการประชุมครั้งที่ 2 และคุณครูสุดหทัย นิยม
ธรรม สรุปโครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ในปีการศึกษา 2554 (วันที่
15-17 กรกฎาคม 2554) และได้ปรึกษาโครงการนี้ในปีการศึกษา 2555 ที่ประชุม
มีมติว่าให้จัดที่วิทยาลัยแสงธรรม และพักที่บ้านซาวีโอ สามพราน โดยมี
กิจกรรมคือ การให้การอบรมต่อเนื่องให้กับครูคำสอนศิษย์เก่าแบ่งปันความรู้
จากศิษย์เก่าด้วย การแสวงบุญ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด
กฤษบำรุง การแบ่งปันงานคำสอนของศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
และแสวงบุญตามวัดในเขตราชบุรี เป็นต้น ส่วนวันและเวลานั้นได้เสนอไว้ 2 ช่วง
คือ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555 และระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555
(วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา) ซึ่งมอบหมายให้ผู้แทนแต่ละรุ่น สอบถาม
ความสะดวกของศิษย์เก่าว่าจะเลือกในช่วงเวลาใดและแจ้งกลับมาที่สาขาวิชาฯ
ต่อไป
 
ต่อจากนั้นอาจารย์ทิพยา แสงไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารด้าน
วางแผนพัฒนาและหัวหน้าแผนกศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ได้แบ่งปันกับ
ผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่า 3 เรื่องคือ 1) การบริหารในแผนกศิษย์เก่าและ
ชุมชนสัมพันธ์ 2) แผนงานปี 2554-2555 และ 3) ความร่วมมือในการกรอก
ข้อมูลศิษย์เก่าฯ เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นในเวปไซด์ศิษย์เก่าฯ
ของวิทยาลัยต่อไป และในโอกาสนี้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการคืน
สู่เหย้าศิษย์เก่าแสงธรรม ซึ่งจะจัดในปีการศึกษา 2555 ด้วย
 
ในโอกาสนี้ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ นำเสนอโครงการใหม่คือ เสวนา
บัณฑิตครูคำสอน สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ซึ่งในที่ประชุมฯ เห็นด้วยกับ
การจัดทำโครงการนี้ เพื่อเป็นการศึกษาสถานภาพของบัณฑิตครูคำสอน
แบ่งปันประสบการณ์ การตอบรับของหน่วยงานต่างๆ ที่ไปทำงาน
การประเมินหลักสูตร และการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสังคมด้วย ดังนั้นจึงได้กำหนดช่วงเวลาในการจัดเสวนาฯ และประชุม
ผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

                   

                   

                   

                   

                   

                    

                   

                    

                    

                   

                     

                   

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top