แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“วันครูคำสอนไทย ปี 2011

สุขสันต์วันครูคำสอน  16 ธันวาคม
“วันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม ของทุกปี) ”

เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้สถาปนาบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และหนึ่งในเจ็ดของบุญราศี คือ ครูฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ ได้เป็นครูคำสอน  ดังนั้นพระศาสนจักรในประเทศไทยจึงประกาศให้ วันฉลองบุญราศีไทย 16 ธันวาคม  เป็นวันครู    คำสอนไทย ด้วย
(อ่านประวัติบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอนได้ที่นี่)

อนึ่ง ในโอกาสวันครูคำสอนไทย ทางสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ถือว่าเป็นวันฉลองสาขาวิชาฯ  ด้วย  เพราะว่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นครูคำสอนในอนาคต
ดังนั้น ในปีนี้สาขาวิชาฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันครูคำสอนไทย โดยร่วมงานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 17 ธันวาคม 2554  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ขอท่านบุญราศีฟิลิป สีฟอง วอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าสำหรับพระสงฆ์ นักบวช คณาจารย์ ครูคำสอนและนักศึกษาทุกท่าน
(วจนพิธีกรรมวันครูคำสอน สามารถ Download ได้ที่นี่)


บทภาวนาของครูคำสอนบทภาวนาของครูคำสอน
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงเรียกลูกให้มาร่วมพันธกิจของพระองค์ในฐานะครูคำสอนผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์   โปรดให้ลูกเป็นครูคำสอนที่เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา อาศัยพระจิตเจ้าและคำสอนของพระศาสนจักร  ให้รักและเอาใจใส่ผู้เรียนเสมอ มีความกระตือรือร้นในการสอน และให้ลูกสำนึกทุกครั้งที่สอนคำสอนว่าเป็นโอกาสแบ่งปันความรักที่ล้ำค่าของพระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า    พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน
ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง ช่วยวิงวอนเทอญ

(จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2009)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top