แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน”

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม เปิดสอนหลักสูตร “การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน” ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
เปิดสอนหลักสูตร “การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน” 
         ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม จัดอบรมคำสอน    ภาคฤดูร้อนแก่บุคลากรทั่วไปที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสาขาคริสตศาสน-ศึกษาหลักสูตร 4 ปี (ปริญญาตรี) ของวิทยาลัยแสงธรรมในระหว่างวันหยุดภาคฤดูร้อนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มุ่งผลิตผู้อบรมคริสตศาสนธรรม (ครูคำสอน) ที่มีคุณภาพ  ให้มีความสำนึกในการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้า
2.  ดำเนินชีวิตตามความเชื่อร่วมกันเป็นหมู่คณะ รักและรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า
3.  ให้การอบรมอย่างมีประสิทธิภาพด้านคริสตศาสตร์  และให้ได้รับประสบการณ์ในงานแพร่ธรรม เพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านคริสตศาสนธรรม และผู้นำกลุ่มคริสตชน
4.  เพื่อพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะการสอนคริสตศาสน-ธรรมและวิชาคริสตศาสตร์ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝึกความรับผิดชอบและการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1  เป็นคริสตชนที่สนใจงานแพร่ธรรมและผ่านการรับรองจากพระสงฆ์เจ้าอาวาส  หรือนักบวช
2  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
4  มีความเป็นผู้นำแบบคริสตชน

จดหมายรับสมัครนักศึกษา ซีซีฤดูร้อน ปี 2012 :::: โบชัวร์ซีซี ฤดูร้อนปี 2012

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top