แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม รุ่น 1-9
เข้าร่วมโครงการ ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ครั้งที่ 5
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555

ณ วิทยาลัยแสงธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม :  1. จดหมาย ::: 2. กำหนดการ :::: 3. ใบตอบรับ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top