แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประเมินผลการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม คศ(491)และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่น 9 วิทยาลัยแสงธรรม


คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
โดยมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล และอาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 13 คน ไปฝึกสอนคริสตศาสนธรรม (คศ 491) ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน
ที่ไปฝึกสอนฯ

รายชื่อนักศึกษา

1

นักบุญเปโตร สามพราน

นายสารพัน แคเซอ

นางสาวยุพา ประยูรชาญ

2

ยอแซฟอุปถัมภ์
(แผนกหญิง)

นางสาวนันทพัฒน์ ธาราพืช

3

ยอแซฟอุปถัมภ์
(แผนกชาย)

นายจำรัส แก้วอำคา

นายพีระพงษ์ แก้วกันหา

4

บอสโกพิทักษ์

นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่ลิ้ม

5

อันนาลัย ท่าจีน

นางสาวสุพรรณิการ์ จุงใจ

นางสาวพัชราภรณ์ นันทการ

6

อัสสัมชัญธนบุรี

นายพิทยา เตื่อยตา

นายครรชิต สีสาวรรณ

7

อัสสัมชัญศึกษา

อัสสัมชัญศึกษาและนักบุญเปโตร

นายรชานนท์ อุดมสูงเนิน

นายพีรภัทร
ประสูตร์แสงจันทร์

8

สมาคมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย

นายณรงค์ ถนอมเล็ก

อนึ่ง เนื่องจากภาวะมหาอุทกภัยที่ผ่านมา จึงทำให้การฝึกสอนคริสตศาสนธรรมเริ่มไม่พร้อมกันคือ เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม วันที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2554 - 23 มีนาคม 2555 และ ทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีการสรุปการฝึกสอนและปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2555 ณ บ้านผู้หว่าน โดยให้นักศึกษาแต่ละคนแบ่งปันการฝึกสอน และรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ และการประเมินผลของครูพี่เลี้ยง

จากนั้นได้จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยเรียนเชิญ บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี และบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี ได้กล่าวให้โอวาทในโอกาสปัจฉิมนิเทศ และขอขอบคุณ บาทหลวงไชโย กิจสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการปัจฉิมนิเทศด้วย

ในโอกาสนี้ นักศึกษาได้ถ่ายรูปหมู่สวมชุดครุยร่วมกับบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ ณ วิทยาลัยแสงธรรม ด้วย


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top