แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า ครั้งที่ 5

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า ครั้งที่ 5ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า ครั้งที่ 5
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวงเจริญ   ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าในสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 5  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาฯ และจัดต่อมาถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม และ พักที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  (ศูนย์ซีซี) มีครูคำสอนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 1-9  จำนวน 22 คน

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ และชีวิตจิตครูคำสอนให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น
2. เพื่อผู้ให้การอบรมสามารถติดตามศิษย์เก่าครูคำสอนของสาขาวิชาฯ นี้
3.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านคำสอนและการแพร่ธรรม ให้กำลังใจและเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคำสอนซึ่งกันและกัน

การฟื้นฟูจิตใจฯในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  “การฝึกจิตภาวนา” โดยคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร และการแบ่งปัน หัวข้อ “อะไรคือพลังชีวิตจิตของครูคำสอน”  โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แสวงบุญสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จิตตาภิบาลฯ เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับ เยี่ยมศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชรและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ และแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมพอสังเขป จากนั้นได้นำครูคำสอนศิษย์เก่าไปทัศนศึกษาที่สวนผึ้ง และบ้านเทียนหอม จ.ราชบุรี ด้วย

นอกจากนี้อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  ประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชาฯ คือ โครงการเกี่ยวกับศิษย์เก่าฯ คอร์สการอบรมด้านพระคัมภีร์ กิจกรรมงานด้านคริสตศาสนธรรมและคำสอน และคุณครู ดมิศรา ชุ้นกตัญญู ประธานครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ได้ปรึกษากันในการเปิดเครือข่าย Facebook ศิษย์เก่าฯในนามสาขาวิชาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสาขาวิชาฯ ประสานสัมพันธ์เพื่อนๆศิษย์เก่า  ประชาสัมพันธ์งานด้านคริสตศาสนธรรมและพระคัมภีร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แก่กันและกัน ฯลฯ โดยในเบื้องต้นมอบหมายให้คุณอรพินท์ ชมจินดา ศิษย์เก่าฯรุ่นที่ 7 เป็นผู้รับผิดชอบ และได้ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการฟื้นฟูจิตใจฯในครั้งต่อไปโดยมอบให้คณะกรรมการผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ได้พิจารณาในการประชุมร่วมกันต่อไป

ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม ที่สนับสนุนในการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ที่ให้บริการเรื่องที่พักและอาหาร  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ที่ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์เรื่องอาหารเที่ยงและการนำไปทัศนศึกษาที่สวนผึ้ง ฯลฯ เป็นอย่างดี  ขอบคุณสำหรับโรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.สมุทรปราการ ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องยานพาหนะกับศิษย์เก่าฯ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการคุณต่อการจัดทำโครงการฯนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครูคำสอนศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯเข้าร่วมโครงการเสวนาบัณฑิต         ครูคำสอนสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (ภาคเช้า) และประชุมผู้แทนศิษย์เก่าฯ (ภาคบ่าย ) ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

::: รายชื่อผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจ ::: สิ่งที่ได้รับจากการมาฟื้นฟูจิตใจ ::::  ประชาสัมพันธ์จากสาขาฯ :::

รายงานข่าวโดย ...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...สุดหทัย นิยมธรรม และศิษย์เก่าฯ


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top