แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ขอเลื่อนโครงการเสวนาบัณฑิตฯและประชุม ผู้แทนศิษย์เก่าฯ

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ขอเลื่อนโครงการเสวนาบัณฑิตครูคำสอน (ภาคเช้า)
และประชุม ผู้แทนศิษย์เก่า สาขาวิชาฯ ครั้งที่ 4  (ภาคบ่าย)
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยแสงธรรม
เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top