แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“ประสบการณ์ความเชื่อชีวิตคริสตชน”

คุณแมรี่ ศรินทร  เมธีวัชรานนท์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
ขอเชิญรับฟังการแบ่งปัน
“ประสบการณ์ความเชื่อชีวิตคริสตชน” 
โดย...คุณแมรี่ ศรินทร  เมธีวัชรานนท์
โครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 1/2555 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555  เวลา 9.00-10.30 น.
ณ ห้องเรียนชั้น 2 วิทยาลัยแสงธรรม

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน (หน้าห้องโสตฯ ชั้นล่าง)   
08.30-09.00 น. ภาวนาเริ่มการอบรม (ห้องเรียนชั้น 2)
09.00-10.30 น. แบ่งปัน หัวข้อ “ประสบการณ์ความเชื่อชีวิตคริสตชน  
                      โดย...คุณแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์      
10.30-10.45 น. อาหารว่าง (ชั้นล่างใต้ตึกเรียน)                                                        
10.45-11.30 น. ตั้งศีลมหาสนิทและรับศีลอภัยบาป (วัดน้อยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม)              คุณแมรี่ ศรินทร เมธีวัชรานนท์
11.30-12.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
12.30 น.          อาหารเที่ยง (กลับไปทานข้าวที่บ้าน)

          จึงขอเชิญคุณพ่อ อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟัง ภายในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
ที่อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม โทรศัพท์ 08-7981-2455 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ชั้น 2 ตึกอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3 ต่อ 619 .....เพื่อจัดเตรียมสถานที่และอาหารว่าง…..

(หากมีผู้เข้าฟังการแบ่งปันเป็นจำนวนมาก อาจมีการเปลี่ยนจากห้องเรียนเป็นหอประชุม ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top