แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการเสวนาบัณฑิตครูคำสอนฯ และประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่า

ขอเรียนเชิญครูคำสอนศิษย์เก่า
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม (รุ่น 1-9)
เข้าร่วมโครงการเสวนาบัณฑิตครูคำสอนฯ
และประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555   ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม
เวลา 09.30 – 12.00  เสวนาบัณฑิตครูคำสอนฯ
 เวลา 13.15 – 15.30 น.  ประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าฯ
::: จดหมายเชิญประชุม ::: กำหนดการ ::: หัวข้อเสวนาฯ :::

ติดต่อได้ที่
คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ วิทยาลัยแสงธรรม โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3
โทรสาร 0-2429-0819 E-mail:
tadsaneem1961@gmail.com
“ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตครูคำสอนศิษย์เก่าสาขาวิชาฯ ทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาฯ ของวิทยาลัยต่อไปด้วย   ขอขอบคุณ”

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top