แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

เสวนาบัณฑิตครูคำสอนและประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่า ฯ

เสวนาบัณฑิตครูคำสอนและประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่า ฯสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยมี บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์ทัศนีย์ มธรุสสุวรรณ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ได้จัดเสวนาบัณฑิตครูคำสอนฯ   ภาคเช้า 10.00 – 12.00 น.  และ ประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่า ฯ ภาคบ่าย 13.15 – 15.30 น.  ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม มีบัณฑิต ครูคำสอนศิษย์เก่าฯ มาร่วมงานฯ ภาคเช้า 24 คน  ภาคบ่าย 13 คน  (ดูรายชื่อได้ที่นี่)

โดยมีวัตถุประสงค์
1.ศึกษาสถานภาพของบัณฑิตครูคำสอน ปริญญาตรีสาขาคริสตศาสนศึกษา
2.เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การตอบรับของสังฆมณฑล โรงเรียน เขตวัด หน่วยงานคาทอลิกและสังคมต่อบัณฑิตของหลักสูตร
3.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวิทยาลัย      

ในช่วงเช้า อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยรับฟังการแบ่งปันสถานภาพบัณฑิต การทำงานในปัจจุบันและการตอบรับจากสถานที่บัณฑิตครูคำสอนไปทำงานด้วย ต่อจากนั้น คุณลลิตา กิจประมวล หัวหน้าแผนกบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพ ได้มาพบกับบัณฑิตครูคำสอนฯ  เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรของสาขาวิชาฯ และให้ช่วยทำแบบสอบถาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับหลักสูตรต่อไป (ดูหัวข้อการเสวนาฯได้ที่นี่)

ในภาคบ่าย มีการประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าฯดำเนินการประชุมโดยคุณครูดมิศรา ชุ้นกตัญญู
การประชุมในครั้งนี้ได้มีการประเมินผลโครงการฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าฯ และพิจารณาโครงการฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าฯ ในปีการศึกษา 2556 จากมติในที่ประชุม กำหนดในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556  ณ สักการสถานบุญราศีฯ แห่งสองคอน จ.มุกดาหาร เพื่อร่วมแสวงบุญและสวดภาวนาด้วยกันในโอกาสปีแห่งความเชื่อ และระลึกถึงบุญราศีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ องค์อุปถัมภ์ของครูคำสอนไทยด้วย จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านได้ร่วมฟื้นฟูจิตใจและแสวงบุญด้วยกัน (คุณกฤติยา อุตสาหะ ประธานศิษย์เก่าฯ คนใหม่กำลังจัดทำกำหนดการ)

ต่อจากนั้น ได้พิจารณา เรื่องกองทุนศิษย์เก่าฯ เพื่อศิษย์เก่าฯ โดยจะขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านเป็นสมาชิก และเสียค่าบำรุง ปีละ 300 บาท ส่วนศิษย์ปัจจุบันที่จบการศึกษา ปี 4 เสียค่าสมาชิกหลังจากเรียน   จบปี 4 คนละ 100 บาท และเมื่อเป็นศิษย์เก่าฯ ก็จะเสียค่าบำรุงปีละ 300 บาทเช่นกัน ในโอกาสนี้คุณอดิศักดิ์ ฟักโต ศิษย์เก่าฯรุ่น 2 ได้มอบทุนประเดิมให้กับกองทุนศิษย์เก่าฯ นี้ 5000 บาท (ห้าพันบาท) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  กองทุนนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยในกิจกรรมศิษย์เก่าฯ  เช่น การฟื้นฟูจิตใจ การอบรมต่อเนื่องฯ การจัดทำสารศิษย์เก่า ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าสามารถมาร่วมงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น โดยจะเปิดบัญชีกองทุนศิษย์เก่าฯ นี้ และมีประธาน เหรัญญิก และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการฯ  

ส่วนในเรื่องการสร้างเครือข่ายในการติดตามศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้มีการติดตามเรื่อง Facebook ศิษย์เก่าคริสตศาสตร์ โดยมอบหมายให้คุณอรพินท์ ชมจินดา ศิษย์เก่าฯรุ่นที่ 7 รับผิดชอบต่อไป  และศิษย์เก่าฯ ได้เสนอการเปิด Weblog ของศิษย์เกาคริสตศาสตร์ เพื่อแบ่งปันบทความ กิจกรรมงานคำสอนแก่กันและกันใน Weblog นี้ด้วย ในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้คุณกฤติยา อุตสาหะ เป็นผู้รับผิดชอบต่อไป

ต่อจากนั้น ได้เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการศิษย์เก่าฯ ชุดใหม่  ซึ่งชุดที่แล้วซึ่งมีคุณครูดมิศรา ชุ้นกตัญญู เป็นประธาน อยู่ในวาระ3 ปี คือ ปีการศึกษา 2552 – 2555  ดังนั้น ในโอกาสนี้จึงเลือกประธานและกรรมการฯ ชุดใหม่ อยู่ในวาระ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 2558   (ดูรายชื่อได้ที่นี่)

ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณบัณฑิตครูคำสอนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 10 ทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมเสวนาฯ และประชุมผู้แทนศิษย์เก่าฯ ในโอกาสนี้ แล้วพบกันในการฟื้นฟูจิตใจฯ ปีการศึกษา 2556


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top