แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมฝึกปฏิบัติ (ฝป. 171) : การสอนคริสตศาสนธรรม

อบรมฝึกปฏิบัติ (ฝป. 171)  : การสอนคริสตศาสนธรรม “การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน”
         สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมฝึกปฏิบัติ (ฝป. 171) :การสอนคริสตศาสนธรรม หัวข้อ “การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน” ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ชั้นปี 1 จำนวน 34 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัย แสงธรรม  โดยมีอาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆในการใช้พระคัมภีร์ในการสอนคริสตศาสนธรรมมากขึ้น
2.  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตของตนและใช้วิธีการเหล่านี้ในการสอนคริสตศาสนธรรมได้
3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอวิธีการในการใช้พระคัมภีร์ในการสอนคริสตศาสนธรรมด้วย            
     วิธีการต่างๆได้

โดยแบ่งการฝึกปฏิบัติ เป็น 2 ส่วน คือ
           1. การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอนด้วยรูปแบบ Bibliodrama  วันที่ 8-10 ตุลาคม 2555 โดยมีคุณครูประภา วีระศิลป์ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรและคุณครูรพีพร ระดมกิจ คุณครูสุพรรนิการ์ จุงใจ  คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูอรพินท์ ชมจินดา เป็นผู้ช่วยวิทยากรฯ   และประยุกต์วิธีการฯนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธาน

          2. การศึกษาหลักสูตรหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง และการใช้สื่อพระคัมภีร์ในการสอนคำสอน วันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 โดยมีอาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์ เป็นวิทยากรโดยเน้นการใช้สือพระคัมภีร์ในการสอนคำสอน เช่น การเล่าเรื่องด้วยภาพ การใช้ worksheet การใช้สื่อ  วีดีทัศน์พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน การใช้เกมพระคัมภีร์ การทำหนังสือพิมพ์พระคัมภีร์ เป็นต้น  นอกจากนั้นให้ศึกษาบทเรียนหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง 5 บทเรียน และจัดหาสื่อพระคัมภีร์ที่เหมาะสมกับบทเรียนนั้นๆ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยภาพข่าวโดย...อรพินท์ ชมจินดา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top