แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีประสาทปริญญาบัตร สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 8 และ 9

พิธีประสาทปริญญาบัตร สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 8 และ 9
พิธีประสาทปริญญาบัตร สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
รุ่นที่ 8 และ 9 

  คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตครูคำสอนที่จบการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 8 จำนวน  7 คน และปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 9   จำนวน 15  คน  รวมทั้งหมด 22 คน  (ดูรายชื่อบัณฑิตได้ที่นี่)  ศิลปศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยม อันดับ 2 จำนวน   4  คน ศิลปศาสตรบัณฑิต   จำนวน  18 คน

          โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสต ศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีประสาทปริญญาบัตร   บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้อ่านรายนามบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้จำนวน 13 คน

          และมีพระสงฆ์ นักบวช พ่อแม่พี่น้องและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม 

           อนึ่ง วิทยาลัยแสงธรรมได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตครูคำสอนตามเจตนารมณ์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปรารถนาที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาวิทยาลัยฯมาโดยตลอด และในปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาขึ้นเป็นรุ่นแรก จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2555)  มีบัณฑิตจบการศึกษาแล้ว 9 รุ่น จำนวน 124 คน   (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicatechesis.com หัวข้อสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา)  

           ในโอกาสนี้ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีบัณฑิตครูคำสอนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรักและรับใช้งานคำสอนและงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักรไทยต่อไป และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนบุคลากรเข้ามารับการศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมทุกท่านด้วย

รายงานโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top