แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู และ ชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 4

ร่วมจัดกิจกรรมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู และ ชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 4              นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จำนวน 49 คน และอาจารย์ 1 ท่าน ร่วมจัด กิจกรรมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู และ ชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 4 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556/2013 ณ บริเวณวัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร  อ.สามพราน  จ.นครปฐม     มีนักเรียนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนักบวช เข้าร่วมงานประมาณ 1200 คน

              ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฐานบทข้าพเจ้าเชื่อ  2 ฐาน คือ ฐานที่ 11 การกลับคืนชีพของร่างกาย และนักบุญซีโมน และฐานที่ 12 ชีวิตนิรันดร และนักบุญมัทธีอัส และนำท่าทางประกอบเพลงประตูแห่งความเชื่อ
กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
1.ชมนิทรรศการพระคัมภีร์และร้านหนังสือ 
2.พิธีบูชาขอบพระคุณ และ มอบวุฒิบัตรให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมศึกษาหนังสือ “หลักความเชื่อคาทอลิก”โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
3.  รวมพล ร้องเพลง “ประตูแห่งความเชื่อ” - ประกอบท่าทาง โดยการนำของนักศึกษาฯ
4. Bible Contest  (คำถามปีแห่งความเชื่อ)
5. กิจกรรมฐาน 12 ฐาน (บทข้าพเจ้าเชื่อ)
6.วจนพิธีกรรมปิดพิธี


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top