แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การนำเสนองานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูคำสอนฯ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
ขอเชิญร่วมรับฟัง การนำเสนองานวิจัย
เรื่องรูปแบบการพัฒนาครูคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก
โดย ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ วิทยาลัยแสงธรรม 
นำเสนอหนังสือคำสอนสำหรับเยาวชน (YOUCAT)
โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  
แผนการสอนคำสอนชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด (BEC)
โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
และ หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน
(ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร)
โดยคุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 -12.30 น.
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน ค่าลงทะเบียน 200 บาท
หากท่านสนใจติดต่อได้ที่ คุณเอมอร ทองอดิศัย (คุณอ้อม)
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1303 โทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70 หรือ  E-mail:
thaicatechesis@gmail.com

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top