แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่ 6
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่ 6

              สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งบุญราศีสองคอน   จ.มุกดาหาร หัวข้อ “จาริกแสวงบุญเส้นทางแห่งความเชื่อบุญราศีแห่งสองคอน” มีครูคำสอนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่   1-10  จำนวน 20 คนเข้าร่วม
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ และชีวิตจิตครูคำสอนให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น
2. เพื่อผู้ให้การอบรมสามารถติดตามศิษย์เก่าครูคำสอนของสาขาวิชาฯ นี้
3.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านคำสอนและการแพร่ธรรม ให้กำลังใจและเสริมสร้างจิตตารมณ์ ครูคำสอนซึ่งกันและกัน

         การฟื้นฟูจิตใจฯในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  “บุญราศีแห่งสองคอนแบบอย่างแห่งความเชื่อ” โดยคุณพ่อ จีระศักดิ์ อุ่นหล้า การแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านคำสอนของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  โดยคุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรีและคณะ และศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอลสองคอน โดยเซอร์อังเจลิน ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะให้การต้อนรับ มีการสังสรรค์ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของศิษย์เก่าฯ แต่ละท่านและแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน

        นอกจากนี้อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  ได้ประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชาฯ คือ โครงการเกี่ยวกับศิษย์เก่าฯ คอร์สการอบรมด้านพระคัมภีร์ และคุณกฤติยา อุตสาหะ ประธานครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ได้ปรึกษากันในการตั้งกองทุนครูคำสอนศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของครูคำสอน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูคำสอนศิษย์เก่าฯ นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์การเปิด เวปบล็อก “ศิษย์เก่าคริสตศาสตร์” คือ
http://clubcatechesis.blogspot.com
http://www.facebook.com/krukamson.thai

         เพื่อติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่นสามารถส่งข่าวสารได้ที่ club.catechesis@gmail.com และได้ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการฟื้นฟูจิตใจฯในครั้งต่อไปโดยมอบให้คณะกรรมการผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ได้พิจารณาในการประชุมร่วมกันต่อไป

           ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม ที่สนับสนุนในการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสักการสถานพระมารดาแห่งบุญราศีสองคอน และศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอลสองคอนที่ให้บริการเรื่องที่พัก อาหาร  และการต้อนรับ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการคุณต่อการจัดทำโครงการฯนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข่าวและภาพโดย...สุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top