แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คอร์สอบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน

วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College)
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
จัดคอร์สอบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านคริสต์ศาสนาให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนา  ครูคำสอน ครูคาทอลิกฆราวาสในโรงเรียนคาทอลิกหรือที่อื่นๆ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจในคริสต์ศาสนามากขึ้น และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ต่อไป 

:::: จดหมาย::: แผ่นพับรายละเอียด ::: หลักสูตร ::: ใบตอบรับ :::

สนใจติดต่อได้ที่ : อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม
โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : christ.studies2000@gmail.com

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top